Uzależnienia

Anonimowi Alkoholicy – co daje nam życie we wspólnocie?

Anonimowi Alkoholicy – co daje nam życie we wspólnocie?

Wspólnota Anonimowych Alkoholików, w skrócie AA, powstała po to, aby nieść odpowiednią pomoc dla ludzi, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu. Terapia stosowana w przypadkach uzależnień musi być dobrana do potrzeb pacjenta, a także problemów, z jakimi się zmaga. Uzależnienie alkoholowe bywa utrapieniem dla wielu rodzin, jednakże można sobie z nim poradzić. Anonimowi Alkoholicy – co daje nam integracja we wspólnocie? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć poniżej!

Czym jest wspólnota Anonimowych Alkoholików?

Wspólnotę Anonimowych Alkoholików, nazywa się ogólnoświatowy ruch społeczny, mający na celu okazywanie wsparcia osobom, które zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, a chcą wytrwać w trzeźwości. Wspólnota AA nie utożsamia się z żadną religią, wyznaniem, w swoich terapiach jednak stosują wsparcie, jakim jest wyznanie religijne uzależnionego. Jest to grupa wsparcia dla osób mających problem z alkoholem, które mogą otrzymać tam pomoc, jakiej potrzebują.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików – jak działa?

Nikt nie zrozumie problemu alkoholowego lepiej niż sam alkoholik. Z tego względu powstała wspólnota Anonimowych Alkoholików, która niesie pomoc zarówno uzależnionym, jak i ich bliskim. Spotkania wspólnoty nazywa się mityngami, na których to uzależnieni mogą dzielić się swoimi problemami, obawami, czy też troskami. Mityngi, które oferują, są zarówno indywidualne, jak i grupowe.

Terapie indywidualne preferują uzależnieni, którzy mają problem z wyrażaniem własnych emocji, lub z nawiązywaniem kontaktów z innymi ludźmi. Grupowa terapia jest zarówno dla uzależnionych, jak i ich bliskich, którzy dość często nie potrafią się odnaleźć w tak trudnej sytuacji.

Anonimowi alkoholicy - co daje nam życie we wspólnocie

Kim są Anonimowi Alkoholicy

Anonimowym Alkoholikiem może być każdy, kto zmaga się z problemem alkoholowym i podjął chęć leczenia. Jedynym i niepodważalnym warunkiem, który trzeba spełnić, aby móc uczestniczyć w zajęciach wspólnoty, to trzeźwość i chęć jej stałego utrzymania.

Anonimowym Alkoholikiem można być niezależnie od płci – wspólnota oferuje swoją pomoc zarówno kobietom, jak i mężczyznom. We wspólnocie pomoc otrzymają wszyscy, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, czy też życiowej, bowiem nie ma żadnych składek, czy też opłat, które musi ponieść uzależniony lub jego rodzina. Ich podstawowym celem, jak i założeniem jest niesienie pomocy osobom, które mają problem z alkoholem.

Anonimowi Alkoholicy – co daje nam integracja we wspólnocie?

To, jak wiele wyniesie alkoholik ze wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jest zależne od niego samego. Niemniej jednak pierwszym podstawowym krokiem, jest zrozumienie istoty problemu, a także identyfikacja własnej osoby z tymże uzależnieniem. Mityngi, na których uzależnieni dzielą się swoimi doświadczeniami, pozwalają innym dostrzec, że u nich wykształciły się te same mechanizmy. Dzielenie problemów z innymi pozwala także zrozumieć, że każdego może spotkać to samo, jeśli nie zaprzestanie spożywania alkoholu.

Wsparcie jest podstawą wytrwania w trzeźwości!

Integracja we wspólnocie Anonimowych Alkoholików zapewnia także ogrom wsparcia. Alkoholik rozumie, że nie jest sam, a problem, z którym się zmaga, nie dotyczy tylko jego osoby. Jest to niezwykle pomocne narzędzie, mające wpływ na trwanie w trzeźwości. Każdy niesie swój bagaż doświadczeń, jednakże zrozumienie, iż nie zostało się z tym samemu, jest niezbędne w walce z uzależnieniem.

Wspólnota AA, a dalsze życie alkoholika

Uzależnionym od alkoholu jest się całe życie. Nie istnieje możliwość całkowitego wyleczenia się, a jedyną możliwością, która pozwoli uchronić przed powrotem do nałogu, jest całkowita rezygnacja z niego. Wytrwanie w trzeźwości, szczególnie kiedy dotykają nas sytuacje trudne, może być ciężkie dla alkoholika, dlatego niezbędna jest stała, wieloletnia terapia. Mityngi we wspólnocie AA są motywujące dla osób zmagających się z tym problemem, bowiem warunkiem uczestnictwa w zajęciach, jest całkowita trzeźwość i chęć w niej wytrwania. Po rozpoczęciu terapii alkoholik jest w stanie ułożyć sobie na nowo życie, a regularne uczęszczanie na mityngi, pomaga mu w tym na co dzień.

Wspólnota AA – jakich działań nie podejmują?

We wspólnocie Anonimowych alkoholików nie obowiązuje rejestracja członków. Każdy uczęszcza tam anonimowo, co daje mu poczucie bezpieczeństwa. Wspólnoty nie obchodzi Twój status materialny, miejsce pracy, czy też sytuacja życiowa – ich celem jest niesienie pomocy ludziom, którzy zmagają się z problemem alkoholowym. Na mityngach nie można się także spodziewać leków, czy środków medycznych, które mają wpływ na detoks organizmu. Narzędziem pracy wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jest psychoterapia.

Integracja we wspólnocie Anonimowych Alkoholików daje uzależnionemu ogrom wsparcia, którego potrzebuje w walce z chorobą. Uzależniony otrzymuje odpowiednie narzędzia do pracy nad sobą, a także możliwość dzielenia się problemami z innymi ludźmi, którzy borykają się z takim samym zaburzeniem, dzięki czemu rozumieją go bardziej, niż ktokolwiek inny.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19