Uzależnienia

Co się dzieje z twoim organizmem kiedy jesteś na detoksie?

Co się dzieje z twoim organizmem kiedy jesteś na detoksie?

Detoks to konieczny etap, który musi zostać przeprowadzony, aby osoba uzależniona mogła rozpocząć terapię. Jednak już na początku trzeba zdawać sobie sprawę, że będzie wymagał on sporo cierpliwości, samozaparcia i wytrwałości. Na samym końcu tej drogi chory zostanie oczyszczony ze szkodliwych substancji, które nie tylko zagrażają jego życiu, ale też przy okazji sprawiają, że traci on kontakt z rzeczywistością. Dowiedz się, co się dzieje z ludzkim organizmem w trakcie detoksykacji.

Kiedy należy zastosować detoksykację organizmu?

Uzależnienie to proces, kiedy chory nie jest w stanie panować nad swoją silną wolą. Czynnik uzależniający staje się centralną częścią jego życia. Koncentrują się na nim Twoje myśli, wokół niego tworzą się nawyki i zupełnie przestajesz zwracać uwagę na to, co powinno być dla Ciebie najważniejsze. Wszystko to ma wpływ na pogorszenie się relacji z rodziną, a często także na utratę pracy czy zakończenie wielu znajomości. Wtedy zostajesz sam ze swoim uzależnieniem. Jednak, kiedy przyjmujesz bezustannie jakieś substancje, np. alkohol, to pewnego dnia zaczyna się on buntować i po prostu konieczne jest przeprowadzenie detoksykacji, gdyż alkohol zagraża Twojemu życiu.

Do detoksykacji może dojść także wtedy, kiedy zobaczysz, że takie życie Ci nie odpowiada. Chcesz na powrót zacząć je kontrolować. Chęć rozpoczęcia walki z nałogiem jest kluczowa, aby faktycznie wyjść na prostą. Zawsze na samym początku tej drogi musi znaleźć się detoks. Przekonaj się, co się dzieje z organizmem w trakcie detoksykacji.

Jak przebiega detoks?

Nagłe zrezygnowanie z nawyku, jakim stało się picie czy zażywanie szkodliwych substancji, jest dla organizmu prawdziwym szokiem. Wszystko to sprawia, że możesz spodziewać się występowania pewnych zaburzeń somatycznych czy też psychicznych zaraz po odstawieniu alkoholu, narkotyków czy leków. Poznaj kilka najważniejszych objawów i etapów, pojawiających się podczas detoksykacji.

Głód biochemiczny

W pierwszej kolejności na pewno pojawi się głód biochemiczny, co będzie oznaczało, że zechcesz jak najszybciej ponownie zażyć substancję, którą bezustannie przyjmujesz od dłuższego czasu. Nasz organizm nie lubi nagłych zmian, a przecież do tego wszystkiego same te substancje mają działanie uzależniające, przez co przywiązują nasz organizm do nich.

Dlatego też, kiedy próbujesz wykonać detoks w domu, koniecznie będziesz potrzebował towarzystwa przynajmniej dwóch zaufanych osób. W przypadku pojawienia się głodu biochemicznego czy kolejnych etapów, nie dopuszczą one, abyś ponownie sięgnął po narkotyk czy alkohol. To bardzo ważne, przez co samodzielny detoks w większości sytuacji jest narażony na niepowodzenie. Z kolei najskuteczniejsze jest przeprowadzenie detoksykacji w ośrodku, gdzie przez cały czas będzie można być pod ścisłą kontrolą specjalistów.

Zespół abstynencyjny

Głód biochemiczny jest ściśle powiązany z wystąpieniem tzw. zespołu abstynencyjnego, który pojawia się nie tylko u alkoholików. Występuje on zawsze po tym, jak miał miejsce ciąg, podczas którego chory bezustannie zażywał narkotyki czy też pił alkohol. W tym momencie może dojść do pojawienia się sporej ilości objawów, np. tych lżejszych, czyli:

 • wymiotów,
 • biegunki,
 • zawrotów głowy,
 • drżenia mięśni,
 • zaburzeń snu,
 • poddenerwowania.

Jednak często konieczne jest pozostanie w tym okresie pod kontrolą lekarską. W trakcie detoksu mogą pojawiać się także objawy, będące zagrożeniem dla Twojego życia, czyli:

 • kołatanie serca,
 • wahanie ciśnienia,
 • myśli samobójcze itd.

Niezbędne staje się w tym momencie także bycie w kontakcie z psychoterapeutą. Bardzo często zespół abstynencyjny powoduje pojawienia się objawów związanych z depresją czy wywołuje stany lękowe.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących symptomów związanych z odstawieniem alkoholu bądź narkotyków konieczne jest niezwłoczne udanie się do lekarza pierwszego kontaktu lub wezwanie pogotowia ratunkowego. Niejednokrotnie osoby uzależnione są wspierane środkami farmakologicznymi, aby detoks był bezpieczniejszy i łatwiejszy do przejścia.

Na co trzeba uważać w trakcie detoksu?

Kiedy organizm próbuje uwolnić się z sideł szkodliwych substancji, konieczne jest postępowanie w określony sposób. Z jednej strony kluczowe wydaje się po prostu niedopuszczenie do dalszego przyjmowania narkotyków czy alkoholu. Jednak to nie wszystko. Bardzo ważne okazuje się być także regularne nawadnianie organizmu poprzez picie min. 2 litrów wody i przyjmowanie elektrolitów. Poza tym należy zadbać też o uzupełnianie niedoborów składników odżywczych, np. witamin z grupy B czy innych mikroelementów.

Jeśli u osoby uzależnionej występują objawy w postaci agresji czy drażliwości, to być może konieczne będzie wyciszenie organizmu. W tym celu najskuteczniejsze bywają leki z grupy benzodiazepinów.

Najlepiej, aby detoks odbywał się pod kontrolą lekarską, a w międzyczasie wykonywane były badania morfologiczne, aby mieć pewność, że z organizmem nie dzieje się nic złego.

Dołącz do nas na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19