Blog

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić?

Czym jest dysmorfofobia i jak sobie z nią radzić?

Czy wiesz, że dysmorfofobia dotyka prawie 3% populacji ludzkiej? Zastanawiasz się, na czym polega to zaburzenie? Psychoterapeuci z ośrodka terapii uzależnień NEFO opisują charakterystyczne zmiany w psychice i zachowaniu osoby zmagającej się ze schorzeniem. Wskazujemy także czynniki, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia i rozwoju nałogu. Sprawdź, jak można pomóc choremu w powrocie do życia w zgodzie ze sobą i odnalezieniu własnego przepisu na szczęście.

 

Dysmorfofobia – co to takiego?

W dosłownym tłumaczeniu termin dysmorfofobia oznacza lęk przed brzydotą. Słowo to pochodzi z języka greckiego, w którym dysmorphia oznacza brzydotę. W języku angielskim używane jest określenie BDD – Body Dysmorphic Disorder, czyli cielesne zaburzenie dysmorficzne. Tego rodzaju problemy zdrowotne mieszczą się w tym samym spektrum, co nerwica natręctw. Zniekształcone postrzeganie obrazu własnego ciała dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Najczęstsze miejsca, w których chora osoba dostrzega wadę to: włosy, skóra, brzuch, nos lub klatka piersiowa. Schorzenie to nie zostało niestety tak dobrze poznane jak zaburzenia odżywiania i inne dysfunkcje psychiczne. Dlatego też nie jest łatwe do zdiagnozowania. Pomoc w walce z uzależnieniem jest trudna i wymaga doświadczenia i fachowej wiedzy. Podejmowane działania terapeutyczne mają na celu powrót do życia w zgodzie ze sobą i odnalezienie własnego przepisu na szczęście.

Objawy dysmorfofobii

Znaczny stres lub upośledzenie w ważnych obszarach funkcjonowania osoby zmagającej się z dysmorfofobią daje charakterystyczne objawy.

 1. Bezustanne myślenie i obsesja na punkcie wyimaginowanej lub niewielkiej wady w wyglądzie.
 2. Spędzanie wiele czasu przed lustrem lub wręcz przeciwnie – unikanie luster ze strachu przed przypomnieniem o skazie w wyglądzie.
 3. Tuszowanie wady za pomocą makijażu lub garderoby.
 4. Ukrywanie zaburzenia przed innymi z obawy przed wykluczeniem społecznym.
 5. Liczne wizyty u specjalistów z dziedziny kosmetologii, dermatologii lub chirurgii plastycznej w nadziei na poprawienie, lub wyeliminowanie problemu.

Osoby borykające się z uzależnieniem stale potrzebują od otoczenia pozytywnych zapewnień dotyczących swojego wyglądu. Nie wierzą jednak nigdy w zasłyszane komplementy. Zaabsorbowanie swoim obrazem, uporczywe myśli i powtarzające się zachowania stają się trudne do kontrolowania i czasochłonne. Pojawiają się: poważny niepokój lub problemy w życiu społecznym, pracy oraz w szkole.

walka-z-uzaleznieniem-dysmorfofobia

Dlaczego człowiek może postrzegać siebie w negatywny sposób?

Przyczyny powodujące dysmorfofobię nie zostały dokładnie poznane. Uzależnienie to może wynikać z kombinacji różnych czynników. Ryzyko rozwoju zaburzenia może być większe, jeśli:

 • zdarzały się w rodzinie przypadki chorób o podłożu obsesyjno-kompulsywnym,
 • wystąpiły negatywne doświadczenia życiowe, takie jak np. dokuczanie w dzieciństwie, zaniedbania w opiece, znęcanie się,
 • jedną z dominujących cech osobowości jest perfekcjonizm,
 • obecna jest presja społeczna dotycząca fizycznego piękna,
 • osoba zmaga się z lękami lub innymi problemami psychicznymi.

Możliwe formy terapii

Liczne zaburzenia towarzyszące dysmorfofobii zazwyczaj nie ustępują samoistnie. Nieleczone mogą prowadzić do poważnej depresji, a nawet myśli i zachowań samobójczych. Ważne jest wczesne rozpoznanie schorzenia i podjęcie walki z uzależnieniem. Najczęściej diagnozę stawia psycholog lub psychiatra po przeprowadzeniu wywiadu oraz testów. Opracowywany jest indywidualny plan leczenia. Często z powodzeniem stosowana jest terapia poznawczo-behawioralna. Chory dostrzega przyczyny swojego zachowania i zaczyna lepiej rozumieć siebie. Jest świadom swoich problemów i uczy się, jak walczyć z uzależnieniem i żyć w zgodzie ze sobą. Istotne jest również wsparcie okazywane przez rodzinę i bliskich pacjenta. Czasem w leczeniu dysmorfofobii niezbędne są także leki np. przeciwdepresyjne.

Skorzystaj z usług profesjonalistów!

Zauważyłeś u siebie lub bliskiej osoby niepokojące objawy dysmorfofobii? Skontaktuj się z nami i sprawdź jakie formy leczenia oferujemy. Ośrodek terapii uzależnień NEFO proponuje kompleksowe działania terapeutyczne pod okiem doświadczonych specjalistów. Naszą misją jest wsparcie pacjentów w walce z zaburzeniem i pomoc w odnalezieniu przepisu na szczęście.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19