Uzależnienia

Detoks – w domu czy w ośrodku?

Detoks – w domu czy w ośrodku?

Detoks to jedno z ulubionych stwierdzeń wszystkich osób które chcą żyć zdrowo. Polega działaniu zmierzającym do usunięcia z organizmu wszystkich szkodliwych substancji i zastąpienia ich witaminami i minerałami. Tak właśnie wygląda detoks alkoholowy.

Detoks w domu

Po pierwsze, należy bezwzględnie trzymać się wyznaczonych na początku postanowień. Jeżeli jest to detoks od alkoholu, usuń z domu jego resztki, urwij kontakt z osobami, z którymi wcześniej zdarzało się pić. Kiedy przyjdą objawy zespołu abstynencyjnego, takie jak rozdrażnienie, bezsenność czy biegunka i potliwość, warto mieć kogoś do pomocy. Bliska osoba będzie również czuwać nad stanem zdrowia oraz będzie reagować, jeżeli organizm zareaguje delirium lub omamami i napadami szału. Te objawy ciężko znieść w domowych warunkach. Co więcej, one mogą doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia uzależnionego.

Kolejną ważna kwestią jest sprawa silnej woli oraz depresji alkoholowej. Ta ostatnia, często pojawia się jako skutek uboczny zespołu abstynencyjnego i mija samoistnie. Nawet najsilniejsza wola słabnie w zetknięciu z nałogiem. Dlatego też tak ważne jest usunięcie ze swojej przestrzeni wszystkich elementów mogących skusić do podjęcia złej decyzji o przerwaniu detoksu. Domowy detoks przez wielu lekarzy zalecany jest jedynie osobom z krótkim okresem nałogu. Bardziej zaawansowane przypadku potrzebują opieki wykwalifikowanego personelu.

Detoks w ośrodku

Bez względu na to, czy zmagasz się z uzależnieniem od alkoholu, czy też każdej innej substancji uzależniającej, możesz spróbować detoksu w specjalnej placówce. Z pewnością plusem jest tu fakt, że jesteś pod stałą opieką wykwalifikowanego personelu, który zareaguje we właściwy sposób. Detoks alkoholowy wiąże się z przyjmowaniem sporej ilości minerałów i witamin niezbędnych do przywrócenia właściwego funkcjonowania organizmu. Będą również wiedzieli co robić, gdy pojawią się objawy zespołu abstynencyjnego, nawet w jej najbardziej niebezpiecznej formie, czyli białej gorączce.

Detoks w ośrodku ma jeszcze jedną zaletę. Już na początku zostają wykonane uzależnionemu niezbędne badania, dzięki którym powstaje obraz stanu jego zdrowia. Dzięki temu łatwiej jest ocenić stopień uzależnienia i opracować długofalową terapię. Bo detoks to dopiero pierwszy krok w przypadku wychodzenia z nałogu. Kolejnym jest terapia. Statystyka boleśnie pokazuje, że większość pacjentów po detoksie, która nie podjęła terapii, wraca do nałogu. Jeżeli jednak przeżyło się te przykre chwile, które pojawiają się podczas detoksu, warto powalczyć również na spotkaniach terapeutycznych.

Detoks trwa zwykle minimum 7 do 10 dni. Wszystko zależy od konkretnej osoby oraz od jej stopnia uzależnienia. W przypadku terapii w ośrodku, kolejną zależnością jest to, za ile płaci ubezpieczenie zdrowotne, a za ile musisz zapłacić z własnej kieszeni. Niestety, takie leczenie może być drogie i nie każdy może sobie na nie pozwolić.

Terapia uzależnień

To kolejny krok w każdym uciążliwym uzależnieniu. Kardynalną zasadą jest fakt, że osoba uzależniona musi wyrazić chęć zmiany i uczestnictwa w terapii. Nikogo nie zmusisz do pewnych działań, a już z pewnością nie do pracy nad sobą. Wiele z tego typu działań jest bezpłatnych lub tylko częściowo odpłatnych. Nie musisz mieć zatem ubezpieczenia zdrowotnego, by móc zgłosić się do ośrodka po pomoc w uzależnieniu np od alkoholu. Najważniejsza w tym konkretnym przypadku jest szczera chęć uczestnictwa oraz trzeźwość.

Warto również wspomnieć, że terapia uzależnień od alkoholu to nie to samo co spotkania Anonimowych Alkoholików. W tym pierwszym bierzesz czynny udział, rozmawiając z terapeutą oraz wykonując określone ćwiczenia. W tym drugim, możesz korzystać, ale bez prawa głosu. Ma to swoje dobre ale i złe strony. Ocenić musisz je jednak sama.

Bez względu na to, gdzie planujesz detoks, gratuluję. To pierwszy krok w dążeniu do wyzwolenia się z nałogu i rozpoczęcia normalnego życia. Na własnych zasadach.

Dołącz do nas na Facebooku 

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19