Blog

Dlaczego alkoholik kłamie? Manipulacja uzależnionych od alkoholu

Dlaczego alkoholik kłamie? Manipulacja uzależnionych od alkoholu

Rzadko który alkoholik zgodzi się przyznać do swojego uzależnienia. Nawet Ci z najdłuższym stażem na pytanie: „Czy to choroba, czy nawyk?” w większości przypadków odpowiadają, że to jedynie przyzwyczajenie i twierdzą, że mogą z bez problemu przestać pić, jeśli zechcą. W tym artykule wyjaśnimy więc, dlaczego alkoholik kłamie i jakie mechanizmy psychologiczne na to wpływają. Koniecznie przeczytaj!

Gdy alkoholizm przejmuję kontrolę nad życiem

Rozpoznanie alkoholizmu jest najtrudniejsze na wczesnym etapie, ale to właśnie wtedy najłatwiej go wyleczyć. Im dłużej alkoholik pozostaje pod wpływem nałogu, tym trudniej jest mu go ukryć przed bliskimi. Objawy ciężkiego alkoholizmu obejmują m.in.:

 • pierwszeństwo alkoholu nad innymi potrzebami, w tym jedzeniem;
 • niechlujny wygląd i brak higieny;
 • wahania nastroju, agresywne zachowanie i epizodyczną utratę pamięci;
 • szybkie osiągnięcie stanu odurzenia po przyjęciu małej dawki używki;
 • poważne problemy zdrowotne.

Niestety nawet obecność tak wyraźnych sygnałów nie przeszkadza alkoholikowi, by żyć w całkowitym w zaprzeczeniu problemu i znajdować dla niego setki wymówek i usprawiedliwień – są to silne mechanizmy uzależnień od alkoholu. Gdy najbliżsi widzą, że alkoholizm przejął kontrolę, sam uzależniony dalej będzie kłamał, że wszystko jest w porządku.

Mechanizmy wyparcia i zaprzeczenia

U większości alkoholików na każdym stadium rozwoju choroby alkoholowej działa psychologiczny mechanizm wyparcia. W praktyce oznacza to dwa typowe zachowania:

 • całkowite zaprzeczenie istnienia uzależnienia od alkoholu – chory wierzy, że może przestać w każdej chwili i przez krótki czas potrafi to nawet udowodnić;
 • odmowa leczenia, uzasadniona absolutną pewnością, że picie w żaden sposób nie szkodzi zdrowiu i życiu alkoholika.

Co więcej, uzależniony od alkoholu zawsze znajdzie dobry powód, by się napić – przyjazd gości, wolne popołudnie, urodziny kolegi itd. Przy tym nie widzi w tym nic złego, bo wciąż powtarza sobie, że „w każdej chwili może przestać”, „nie pije codziennie” czy „jeden kieliszek to nie alkoholizm” itd.

Niestety, manipulacje alkoholika znacznie komplikują proces jego diagnozowania – chory bagatelizuje ilość wypijanego alkoholu, przyczyny picia i problemy zdrowotne, o których wie. Ponadto zaprzeczeniu prawie zawsze towarzyszą zaburzenia somatyczne, które prowadzą do tego, że pacjent tak naprawdę nie jest w stanie rozpoznać fizycznych konsekwencji spożywania alkoholu.

Kłamstwa, które dotykają najbliższych

Bezpośrednimi ofiarami skutków choroby alkoholowej padają najbliżsi chorego. Każda manipulacja i kłamstwo alkoholika wpływają bezpośrednio na jego partnera, dzieci, rodziców, przyjaciół, którzy, starając się uświadomić mu istnienie problemu, napotykają opór, niechęć i jawną wrogość. Nierzadko osoba uzależniona winą za swoje położenie obarcza innych, np.:

 • „Gdybyś była lepszą żoną, nie piłbym”.
 • „Mama pije, bo jesteś złym dzieckiem”.
 • „Muszę pić, bo mam nienormalną rodzinę”.

Niestety bardzo często alkoholikom udaje się zrzucić odpowiedzialność na bliskich, którzy w efekcie starają się ich chronić. Zwykle skutkuje to u nich rozwojem zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, a czasem także współuzależnieniem.

mechanizmy-uzaleznienia-od-alkoholu

Mechanizm błędnego koła

Jedną z przyczyn powstawania uzależnienia od alkoholu jest reakcja ochronna psychiki, czyli chęć ucieczki od problemów lub od rzeczywistości poprzez zmianę świadomości. Alkohol pozwala się odprężyć i zmniejsza cierpienie psychiczne – tak powstaje zły nawyk. Jeśli dana osoba nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi problemami bez odurzenia, to nie chce wytrzeźwieć, a wręcz zaczyna się tego obawiać. Do tego dochodzi poczucie winy. Alkoholik pije, by zapomnieć, że pije. Dla niego trzeźwość oznacza nic innego jak konieczność zmierzenia się z realnymi problemami, ale także z konsekwencjami swojego picia. W rezultacie pije więcej, a rzeczywistość staje się coraz bardziej przytłaczająca.

Alkoholizm można wyleczyć!

W Nefo wiemy, że pierwszym krokiem do wyzdrowienia alkoholika jest jego zaakceptowanie choroby. Wtedy możemy zaoferować grupowe lub indywidualne zajęcia terapeutyczne, a także wsparcie terapeuty na sesjach online zarówno dla uzależnionego, jak i dla jego bliskich. Alkoholizm to życie w kłamstwie, które nie pozwala Ci wyzdrowieć. Napisz do nas i wyjdź z nałogu!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19