Blog

Dlaczego FOMO, skoro można być JOMO?

Dlaczego FOMO, skoro można być JOMO?

Czym jest irracjonalny strach zwany FOMO? Postęp cywilizacyjny popchnął nas do czasów, w których każdego, kto nie ma konta na mediach społecznościowych uznaje się za osobę wycofaną bądź nawet dziwną. Posiadanie Facebooka, Twittera czy Instagrama stało się częścią naszej tożsamości internetowej, naszego wizerunku online o który często dbamy bardziej niż o życie offline.

Zamiast zadzwonić do znajomego i zapytać co u niego, włączamy jego Facebooka i skrolujemy tablicę, by dowiedzieć się, gdzie ostatnio był i co robi. Aż 40% internautów odczuwa strach, gdy nie wiedzą, gdzie jest ich telefon.[1] Boją się, że coś przegapią. Tym irracjonalnym strachem jest właśnie FOMO – Fear of Missing Out, JOMO jest natomiast opozycją. Jednak w celu jak najlepszego omówienia tematu, omówmy te definicje w odpowiedniej kolejności.

FOMO– co to właściwie jest?

Jak już wcześniej wyjaśniliśmy, FOMO jest irracjonalnym lękiem, który towarzyszy nam, gdy nie wiemy, co się dzieje w świecie Internetu. Powiązany jest z nieustanną chęcią sprawdzania newsów informacyjnych czy skrolowania tablicy znajomych, by mieć pewność, że wszystko jest „pod kontrolą”. Gdy nie jesteśmy na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje w świecie online, czujemy się wówczas wykluczeni. Boimy się pominięcia, jeśli nie będziemy aktywni w sieci.

Znakiem rozpoznawczym dla FOMO jest chęć robienia wszystkiego i przebywanie wszędzie, co widzimy w świecie online, by być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Taka postawa może na dłuższą metę powodować problemy ze snem oraz chroniczne zmęczenie.

Jakie są zagrożenia FOMO?

W perspektywie krótkotrwałej FOMO może być przydatne dla naszego życia, gdyż Internet prócz wiele zagrożeń oferuje także wiele możliwości. Dzięki byciu na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w okolicy możemy poznawać nowe ścieżki rozwoju, a także spotykać nowych i ciekawych ludzi.

W perspektywie długoterminowej FOMO jednak staje się niebezpieczne dla zdrowia fizycznego oraz psychicznego. Chęć nieopuszczenia żadnego wydarzenia, a także bycia na bieżąco ze wszystkim co się dzieje w intrenecie, może powodować zaburzenia snu. Może także być powodem zaburzeń lękowych, które będą wyzwalały w naszym mózgu irracjonalny lęk spowodowany opuszczeniem pozornie interesującego nas wydarzenia.

Lęk przed wykluczeniem towarzyszący FOMO będzie także pogłębiał problemy osób z niską samooceną oraz brakiem samoakceptacji.

Czym jest JOMO?

To pozytywna odpowiedź na zaburzenia związane z FOMO. Co oznacza to tajemnicze słowo? Jego geneza również pochodzi z języka angielskiego, gdyż JOMO oznacza Joy of Missing Out, czyli radość z odpuszczenia/pominięcia imprez czy wydarzeń.

Osoba JOMO nie ma uporczywej chęci sprawdzania i odwiedzania wszystkich wydarzeń, które są aktualnie w okolicy. Jest gotowa odmówić, jeśli ma inne, bardziej produktywne bądź po prostu przyjemniejsze plany. Jej wybory są ukierunkowane jej chęciami, a nie obawami przed byciem pominiętym.

Radość z pominięcia to właśnie JOMO. Umiejętność odczuwania satysfakcji z chwili obecnej, która jest nieograniczana niekontrolowaną chęcią sprawdzenia tego, co się dzieje w świecie online.

JOMO to zdolność bycia tu i teraz i wyłączenia zbędnych technologii, gdy jest taka potrzeba.

FOMO do JOMO – jak zły nawyk zmienić w dobry?

Czy można zmienić FOMO w JOMO? Na szczęście tak. Najważniejszą rzeczą, której musisz się nauczyć, by zacząć odczuwać JOMO, jest uważność. To uważność bycia tu i teraz. Uważność słuchania innych i nierozpraszania się telefonem. Uważność obserwowania otoczenia i koncentrowania się na jednej czynności.

Wydaje się proste, jednak to tylko tyle i aż tyle. Skupienie się na jednej rzeczy jest znacznie trudniejsze niż multitasking, jednak jest to droga do prawdziwego szczęścia, dzięki której nauczysz czerpać radość z chwili obecnej.

[1] Justyna Bakalarska-Stankiewicz, Content Marketing. Od strategii do efektów, wydawnictwo Onepress, 2020, Warszawa

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19