Lifestyle

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna?

Dlaczego inteligencja emocjonalna jest tak ważna?

Czemu niektórzy ludzie, mimo mniejszej wiedzy, umiejętności czy doświadczenia, ale za to towarzyscy (często określani mianem „wygadani”) potrafią odnosić większe sukcesy niż ci merytorycznie bez zarzutu, ale bez polotu towarzyskiego? Odpowiedź jest dosyć prosta – mają oni coś, co jest ogromnie ważne w kontaktach z innymi ludźmi czyli wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Czym właściwie jest inteligencja emocjonalna i dlaczego jest tak ważna?

Czym jest EQ?

Według Daniela Golemana, autora książki “Inteligencja emocjonalna” i guru dla wielu zainteresowanych emocjami, na EQ (akronim od angielskiego wyrażenia emotional intelligence) składa się samoświadomość, umiejętność rozpoznawania i kierowania emocjami oraz wczuwania się w uczucia i potrzeby innych, zdolność podporządkowania emocji obranym celom, a także łatwość nawiązywania i podtrzymywania związków ze światem. Są to 4 komponenty tej inteligencji a ich wypadkową jest poziom inteligencji emocjonalnej.

Każdy człowiek doświadcza emocji, przy czym jedni są ich bardziej świadomi, a inni mniej. Natomiast w trosce o swoje szczęśliwe życie nie sposób zignorować roli emocji i ich wpływu na wszystkie sfery. To one bardzo często są głównym czynnikiem, stojącym za podejmowanymi decyzjami. Te zaś, nie są bez znaczenia dla całego dalszego życia, rozwoju, kariery i relacji.

Bardzo ważne jest, aby uświadomić sobie, że to właśnie emocje stoją u podstawy twoich działań, zachowań oraz interakcji z innymi.

Emocje wyznaczają przebieg naszego dnia. Od pierwszych chwil po przebudzeniu, to właśnie nasze myśli stają się azymutem i aktywują odpowiednie emocje. Zawsze jednak należy pamiętać, że mamy dwie możliwości: albo od rana się poddajemy i pozwalamy, by negatywne emocje decydowały za nas o naszych dalszych krokach i wyborach, albo staramy się zareagować pozytywnie. Kluczem jest zrozumienie, że każdego ranka to my wybieramy jak się czujemy i jak chcemy się czuć przez resztę dnia. I właśnie do tego przydaje się inteligencja emocjonalna. Pomaga ona przejść od reagowania na bodźce zewnętrzne, do świadomego wybierania, jak będziemy je postrzegać, a co więcej, co z nimi zrobimy.

Wpływ emocji na jakość naszego życia

Im szybciej pojmiemy, że nasze emocje za każdym razem, gdy się odzywają to chcą nam coś powiedzieć, tym szybciej nauczymy się traktować je z atencją. Niezależnie, czy chodzi o konkretną sytuację czy o osobę – gdy jesteśmy świadomi tych emocji, to możemy nabrać trochę dystansu do ich ładunku i przekazu. Np. zamiast wyrazić gniew, czy frustrację, po chwili zastanowienia, wybierzemy zrozumienie.

Im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, tym większy mamy wpływ na swoje życie. Tym skuteczniej też, możemy tworzyć je takim, jakim naprawdę chcemy.

Umiejętność adekwatnego przeżywania i konstruktywnego radzenia sobie z emocjami ma dużo większy wpływ na jakość naszego życia niż wysoki iloraz inteligencji mentalnej. Badania pokazują, że dzieci, które nie nabyły inteligencji emocjonalnej i dlatego słabo radzą sobie z własnymi emocjami, maja większe tendencje w przyszłości do popadania w uzależnienia, impulsywnych, nieadekwatnych relacji, popadania w zaburzenia odżywiania, przejawianie różnorakich zachowań ryzykownych.

Dorośli, którzy nie wykształcili odpowiedniego poziomu inteligencji emocjonalnej, ale nie cierpią na powyższe trudności, bardzo często doświadczają skomplikowanych, negatywnych sytuacji życiowych, takich jak trudności małżeńskie, rozwody, konflikty z dziećmi, częste utraty pracy lub trwanie w sytuacjach niszczących daną osobę: np. przemocowe związki, nieadekwatne stanowisko pracy itd.

Korzyści płynące z wykształcenia inteligencji emocjonalnej

Biorąc pod uwagę powyższe można powiedzieć, że inteligencja emocjonalna niesie z sobą szereg korzyści. Wśród nich są: optymistyczne podejście do życia, większa motywacja do działania, bardziej adaptacyjne radzenie sobie ze stresem, sprawniejsza komunikacja. To wszystko powoduje, że wzrasta poczucie naszej wartości i po prostu lepiej nam się żyje.

Podsumowując, inteligencja emocjonalna jest niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na jakość naszego życia.  Inteligencja emocjonalna to nie tylko adekwatne, zdrowe radzenie sobie z emocjami. Jest to również zdolność danej osoby do rozumienia, identyfikowania emocji, ich oceny oraz ekspresji lub odpowiedniej kontroli odczuwanych emocji. Jeśli potrafimy rozpoznawać, nazywać oraz radzić sobie z emocjami, których doświadczamy, ale jednocześnie mamy w sobie umiejętność współodczuwania z innymi to można powiedzieć, że posiadamy wysoki poziom inteligencji emocjonalnej. Im większa jest świadomość emocji, tym wyższy poziom inteligencji emocjonalnej.

 

Dołącz do nas na Facebook’u. 

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19