Uzależnienia

Duchowość w walce z uzależnieniem – jak może pomóc?

Duchowość w walce z uzależnieniem – jak może pomóc?

Nie od dziś wiadomo, że wiara jest niezwykle istotnym czynnikiem w walce z uzależnieniem. Wytrwanie w trzeźwości jest ogromnie ciężkie, w szczególności dla kogoś, kto nie ma oparcia w bliskich, lub nie może oczekiwać pomocy z zewnątrz. Jak duchowość może wspierać w walce z uzależnieniem? Odpowiedź można znaleźć poniżej.

Wiara czyni cuda!

Podjęcie leczenia choroby, jaką jest uzależnienie, jest pierwszym krokiem, który wykonuje chory ku trzeźwości. Aby jednak w niej wytrwał, potrzebuje czynników, które będą ogromnym wsparciem. Osoba uzależniona nie zawsze może liczyć na pomoc z zewnątrz. Brak oparcia w bliskich, czy też rodzinie może powodować nawroty do nałogu, dlatego niezwykle istotną kwestią jest znalezienie czynnika, który w najtrudniejszych momentach będzie motywatorem do wytrwania w trzeźwości. Nie bez powodu mówi się, że wiara czyni cuda, bowiem odpowiednie podejście uzależnionego do problemu, z jakim się zmaga, to podstawowy krok, który musi podjąć. Bez niego nie ma mowy o wytrwaniu w postanowieniu bycia trzeźwym.

Terapia z Panem Bogiem

Dla uzależnionej osoby liczy się tylko możliwość dostarczenia do organizmu narkotyku, bez którego nie jest w stanie funkcjonować. Uzależnieni nie widzą innej drogi, prócz tej którą do tej pory kroczyli, nie zwracając uwagi na wszelkie niebezpieczeństwa z tym związane. Aby mogli podjąć walkę z zaburzeniem, jakim jest uzależnienie, muszą zrozumieć istotę problemu, a także znaleźć jego przyczynę. Uzależnieni dość często borykają się z problemami natury psychicznej, których nie potrafią rozwiązać. Osamotnienie, jakie im towarzyszy, dość często prowadzi do nałogów, z których znalezienie wyjścia jest o wiele trudniejsze, niż mogłoby się wydawać. Rozpoczęcie terapii, która bierze pod uwagę także duchowość, to ogromny krok do wytrwania w trzeźwości.

Wsparcie duchowe w walce z uzależnieniem

Walka z uzależnieniem to ciężki, wieloletni proces, o którym stale trzeba pamiętać. Uzależnionym jest się do końca życia. Każdy dzień trzeźwości to walka, którą chory prowadzi sam ze sobą. Wsparcie duchowe jest konieczne, jeśli chodzi o kwestię zaburzeń psychicznych. Jest ono niesamowicie pomocne, ponieważ uzależniony patrzy na siebie przez zupełnie inny pryzmat. Bycie trzeźwym pomaga zrozumieć jakie zniszczenie sieje w organizmie ludzkim uzależnienie, lecz należy wziąć pod uwagę także inne kwestie. Dla niektórych trwanie w postanowieniu trzeźwości jest wystarczającym powodem do dumy, a także odpowiednim motywatorem, aby tego procesu nie przerwać. Nie każdy jednak podchodzi do problemu w ten sam sposób. U niektórych ludzi można zaobserwować krytyczne spojrzenie na własną osobę, jak i życie, dlatego niezbędne jest duchowe wsparcie, którego najbardziej potrzeba w takich momentach. Wiara w Boga i w samego siebie potrafi czynić cuda i przynieść ogrom nadziei uzależnionemu . Dlatego duchowość w walce z uzależnieniem jest tak ważna.

Pomoc kościoła w walce z uzależnieniem

Choć kluczowym czynnikiem w walce z uzależnieniem jest silna wola i ogromne chęci, pomoc można także otrzymać w różnego rodzaju instytucjach. Kościół jest miejscem, gdzie uzależnieni mogą znaleźć odpowiednie wsparcie, które jest im niezbędne do walki z chorobą. Warto więc skorzystać z takiej pomocy – prowadzą oni zajęcia nazywane potocznie kościelnym ruchem trzeźwości. W parafiach prowadzone są różnego rodzaju sesje terapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Członkowie kościoła prowadzą także ośrodki terapeutyczne, w których uzależniony może otrzymać pomoc nie tylko duchową, lecz także specjalistyczną i lekarską. Wiele ośrodków terapeutycznych współpracuje w instytucjami kościelnymi, bowiem uzależnieni dość często szukają wsparcia, a tam mogą je otrzymać bez problemu.

Odpowiednia terapia to podstawa!

Osoby zmagające się z uzależnieniami muszą otrzymać niezbędną im do wytrwania w trzeźwości pomoc. Pierwszym krokiem jest detoksykacja organizmu. Następnie podjęcie wieloletniego leczenia, które często jest trudne dla chorego. Zarówno indywidualne, jak i grupowe terapie mogą przynieść ogrom pozytywnych skutków, lecz niezwykle istotna jest także wiara i nadzieja na lepszą przyszłość.

Duchowość może wspierać w walce z uzależnieniem na różne sposoby. Niektórym daje spokój i ukojenie, którego wcześniej nie mieli okazji doświadczać. Dla niektórych jest wsparciem, jakiego wcześniej nie otrzymali od bliskich. Wiara i duchowość to także czynniki, które wpływają na myślenie i osąd całego świata. Uzależnieni mają problem ze zrozumieniem własnych emocji, czy też potrzeb. Dlatego niezbędna im jest specjalistyczna pomoc, dzięki której nauczą się to kontrolować. Przebywanie we wspólnocie kościelnej, a także życie zgodnie z ich przykazaniami uczy człowieka nowego spojrzenia na świat. Uzależniony spotyka się w kościele z miłosierdziem, wsparciem i troską, które są niezwykle pomocne, jeśli chodzi o walkę z nałogami.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19