Uzależnienia

Jak poradzić sobie z uzależnieniem twojego dziecka?

Jak poradzić sobie z uzależnieniem twojego dziecka?

Internet. Alkohol. Narkotyki. Pornografia. To tylko cztery, z całej gamy rzeczy, od których może być uzależnione twoje dziecko. Co zrobić, gdy zauważasz, że wpada w szpony nałogu? Jak reagować, by z jednej strony rozwiązać problem, a z drugiej nie zwariować?

Uzależnienie dziecka, po czym rozpoznać?

Znany psycholog, Mark Griffiths wyróżnił sześć symptomów uzależnienia. Zostały one napisane specjalnie w celu rozpoznania nałogowych użytkowników Internetu, jednak schemat działania jest ten sam w przypadku każdego nałogu. Są to: dominacja, czyli myślenie tylko i wyłącznie o danej czynności, np piciu alkoholu. Kolejne to zmiana nastroju, gdy nie ma dostępu do czynnika uzależniającego, a także zwiększona tolerancja, czyli dziecko domaga się coraz więcej i więcej.

Kolejny wyznacznik to zespół abstynencyjny- czyli całkowite odcięcie od uzależniającej rzeczy powoduje rozdrażnienie, poirytowanie i niepokój. Następny to konflikt, jako naturalną konsekwencję pogrążania się w nałogu. Występuje on w relacji uzależniony – rodzina, ale i uzależniony- szkoła, nauka. Ostatni to nawroty. Czyli wydaje się, że jest już dobrze, lecz po jakimś czasie następuje powrót do nałogu.

Zamiast obwiniać się, poszukaj wyjścia

Pierwszą reakcją większości rodziców, na wieść o uzależnieniu ich dziecka jest wewnętrzne pytanie – czy to moja wina? Zazwyczaj wtedy robimy sobie rachunek sumienia, starannie wypunktowując, co mogliśmy zrobić, żeby uchronić przed tym swoje dziecko. Niestety nawet najlepsi opiekunowie popełniają błędy. I nie są w stanie upilnować każdego aspektu życia swojego dziecka. Zwłaszcza, jeżeli jest już nastolatkiem.

Ważniejszym elementem, który powinien zostać wdrożony od razu jest to, w jaki sposób można pomóc swojemu dziecku, by wyszło z nałogu. Na wagę złota jest więc tu zachowanie spokoju i opanowania. Rodzicu, bez wybaczenia sobie, nie ruszysz dalej. Zamiast wypominać sobie to, co mogło się zrobić inaczej, skup się na działaniu. Przemyśl dokładnie to, co warto zrobić, aby uzmysłowić dziecku skalę problemu i spróbować mu pomóc.

Rozmowa przede wszystkim

Wymiana zdań z osobą uzależnioną często przypomina jednostronne mówienie do ściany – uzależniony, przekonany o swoich racjach, rzadko przyjmuje krytykę innych. Zawsze jednak warto próbować mimo, że nie jest to łatwe zadanie. Przede wszystkim musisz zachować spokój. Nie posiłkuj się również argumentami typu „palenie cię zabije!” Albo „przez alkohol stoczysz się na dno!” Choć nie jest to łatwe, staraj się nie podnosić głosu, ani również nie działać emocjonalnie. Płacz, wyzwiska i raniące słowa tu nie zadziałają.

Zamiast tego, wcześniej wypunktuj sobie wszystkie ciężkie sytuacje w które wpadło dziecko za sprawą nałogu. Mów o uczuciach, jakie pojawiły się w tych chwilach i o konsekwencjach, jakie wciąż są waszym udziałem. I najważniejsze – słuchaj. Uzależniony musi mieć poczucie, że mimo wszystko zostanie wysłuchany. Może nie za pierwszym, nie za drugim razem. W końcu jednak się otworzy, a wraz z tym, być może dojdziecie do sedna problemu.

Terapia. Zawsze terapia

Bez względu na to, w jakie szpony nałogu wpadło twoje dziecko, bez terapii ciężko będzie mu pomóc. Spotkania z psychologiem i psychiatrą to podstawa w kierunku normalności. Nie jest to ani ujma na honorze rodziny, ani też wydziwianie, jak niektórzy jeszcze sądzą. To właśnie w ośrodku terapeutycznym dziecko zostanie przebadane i zdiagnozowane. Zostanie również skierowane na terapię, a ty, jako rodzic, otrzymasz dodatkowe wsparcie. Będziesz miał stały kontakt ze specjalistami, którzy podpowiedzą ci, co robić w tak newralgicznej sytuacji jak uzależnienie własnego dziecka.

Uzależnienie dziecka powoduje zwykle, że wpadamy w panikę lub gniew. Jednak żadna z tych reakcji nie rozwiąże problemu. Weź głęboki oddech, wycisz umysł i poszukaj rozwiązania z tej patowej sytuacji. Na spokojnie

Dołącz do nas na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19