Uzależnienia

Jak rozmawiać o swoim uzależnieniu od alkoholu?

Jak rozmawiać o swoim uzależnieniu od alkoholu?

Uzależnienie od alkoholu jest często nazywane chorobą rodziny, gdyż cierpi nie tylko alkoholik, ale całe jego otoczenie nazywane współuzależnionymi. Dlatego też tak ważna jest rozmowa o uzależnieniu z bliskimi, której przeprowadzenie wcale nie jest łatwym zadaniem. Istotne jest, że w momencie, gdy uzależniony zaczyna myśleć o podjęciu rozmowy z najbliższymi to wskazuje to na dojrzałe podejście do tematu i może stanowić pierwszy krok na drodze ku zdrowieniu.

Jak przygotować się do rozmowy o uzależnieniu?

Zanim alkoholik skonfrontuje się z bliskimi istotne jest przygotowanie się do takiej rozmowy. Wymaga to autorefleksji, zajrzenia w siebie i zrozumienia jak alkohol wpływa na całe życie. Tego typu chwila refleksji ułatwi zrozumienie siebie i pomoże przygotować się do trudnej konwersacji. Dla przykładu można spróbować spisać listę wszystkich negatywnych skutków alkoholu. Ile pieniędzy zostało przepuszczonych na alkohole? Ile może kosztować problem z piciem w przyszłości, jeśli chodzi o finanse, karierę i związki? Na jakie dziedziny  życia wpływa alkohol? Jakie spustoszenie zdrowotne poczynił alkohol?

Istotne jest również dowiedzenie się jak najwięcej o samej chorobie np. poprzez rozmowę ze specjalistą ds. uzależnień.

Kolejnym krokiem jest przygotowanie planu rozmowy z rodziną. Należy pamiętać, że jeśli podejmuje się temat alkoholizmu z rodziną czyli „mówi się A” to trzeba się liczyć, że trzeba będzie podjąć dalsze kroki czyli trzeba będzie „powiedzieć B” tzn. zapisać się na terapię, być może najpierw odbyć detoks (w przypadku chorych będących w ciągu alkoholowym). Najlepiej poprosić specjalistę o pomoc w opracowaniu planu z krótkoterminowymi i długoterminowymi celami. Celami krótkoterminowymi może być detoksykacja i ukończenie programu rehabilitacji przez kilka miesięcy. Cele długoterminowe mogą obejmować naukę zdrowszych wzorców zachowań i dotarcie do korzeni swojego używania z psychologiem lub wspieranie trzeźwości w grupie takiej jak AA.

Szczerość oraz dogodna pora

Należy również w sposób przemyślany pomówić z bliskimi o tym, gdzie widzimy ich rolę podczas terapii uzależnienia. Możliwe, że bliscy jako osoby współuzależnione będą potrzebować swojej własnej terapii albo chociaż zapisania się do grupy wsparcia.

Należy wybrać dogodny czas na odbycie tak wymagającej rozmowy. Nie może to być moment, w którym ktoś odczuwa pośpiech. Trzeba zadbać, by warunki sprzyjały wyciszeniu i stworzyły możliwość intymnej rozmowy. Wyjście z inicjatywą rozmowy i tak będzie postrzegane jako krok w kierunku zdrowienia.  Nie można za dużo myśleć o samej rozmowie, gdyż może to spowodować narastanie lęku, który zablokuje alkoholika. Raczej nie ma szans, że bliscy nie zauważyli problemu do tej pory, więc nie będzie to dla nich szokiem. Spróbuj przeprowadzić rozmowę w domu lub w prywatnym miejscu. Opowiadanie rodzinie o swoim nałogu może być emocjonalne i będziesz potrzebować prywatności, aby się otworzyć.

Przede wszystkim trzeba postawić na maksymalną szczerość. Samoprzyznanie się i chęć rozmowy to kluczowe pierwsze kroki w kierunku wyzdrowienia.

Kolejną kwestią jest przeproszenie za swoje dawne krzywdy. Postawy, zachowanie i czyny alkoholika mogły wywołać pośród jego bliskich wiele cierpienia i złości, zarówno emocjonalnej, fizycznej, jak i duchowej. Uznanie błędów może rozpocząć proces uzdrawiania relacji. Można powiedzieć to np. w taki sposób: „Wiem, że zrobiłem wam wszystkim bardzo bolesne rzeczy i przykro mi”.

Alternatywa dla rozmowy o uzależnieniu – list

W przypadku gdy, chory czuje, że być może nie będzie w stanie powiedzieć wszystkiego czego chce albo w taki sposób jak chce, dobrym pomysłem może być napisanie listu. To także w pewien sposób rozmowa o uzależnieniu, gdyż pomaga uporządkować cały chaos i zakomunikować emocje w przemyślany, spokojny sposób. List powinien zostać przeczytany bliskim w trakcie rozmowy. Można się wytłumaczyć, że skupienie się na powiedzeniu wszystkiego w trakcie rozmowy byłoby dosyć stresujące i w obawie, aby coś nie umknęło to wszystko zostało ujęte w liście.

Początek nowej drogi

Kolejną istotną kwestią jest przedstawienie konkretnego planu leczenia. Celem rozmowy z rodziną jest uznanie alkoholizmu, ale także okazanie chęci wyzdrowienia. Należy poinformować bliskich jak będzie wyglądała terapia i jak ważną częścią zdrowienia jest rodzina chorego.

Oczywistym jest, że w trakcie takiej rozmowy padnie dużo pytań i mogą się pojawić sprzeczne emocje, w tym złość, ból, dezorientację lub urazę. Nie należy się frustrować tylko pamiętać, że rodzina chce jak najlepiej dla chorego.

Rozmowa o swoim uzależnieniu z bliskimi to na pewno bardzo ciężka chwila dla alkoholika, gdyż jest to w pewnym siebie obnażenie siebie ze swoich słabości. Jednakże jest to nieodzowny element w procesie podjęcia leczenia, zwłaszcza że wsparcie osób bliskich może stać się katalizatorem do walki o szybkie wyzdrowienie.

 

Dołącz do nas na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19