Blog

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od narkotyków?

Jak rozmawiać z osobą uzależnioną od narkotyków?

Droga do wyjścia z narkomanii jest długa i trudna zarówno dla samego uzależnionego, jak i dla jego bliskich. Ważnym elementem procesu leczenia jest rozmowa, która na wszystkich etapach pomaga budować więź z chorym i jest wyrazem wsparcia, którego potrzebuje. Jeśli chcesz wiedzieć, jak prawidłowo rozmawiać z osobą uzależnioną od narkotyków, przeczytaj nasz wpis.

 

Właściwe przygotowanie to klucz do sukcesu

Właściwie nie ma jednego wzorca przeprowadzenia krok po kroku rozmowy z osobą uzależnioną. Problemy pacjentów są bardzo indywidualne – niektórzy nie wywiązują się ze swoich obowiązków, ale nie chcą się leczyć, inni boją się potępienia za strony społeczeństwa i ukrywają swój problem, a jeszcze inni nałóg traktują jak niewinną rozrywkę. Okoliczności życiowe i przyczyny sięgania po narkotyki dla każdego są inne, dlatego w każdym wypadku sama rozmowa z uzależnionym może przebiegać różnie.

Jest jednak kilka ogólnych wskazówek, które warto zastosować, by komunikacja z taką osobą była skuteczna:

 • zawsze zachowaj spokój, nie angażuj emocji i nie podnoś głosu;
 • zastanów się, co chcesz powiedzieć i jaki efekt chcesz osiągnąć;
 • wybierz miejsce, w którym Twój rozmówca będzie czuł się bezpiecznie;
 • nie obrażaj i nie poniżaj chorego;
 • bądź gotowy wysłuchać drugiej strony.

W praktyce, gdy problem narkomanii dotyka bliską nam osobę, bardzo trudno jest utrzymać nerwy na wodzy i myśleć racjonalnie. W takiej sytuacji warto wcześniej przygotować się do takiej rozmowy pod okiem doświadczonego specjalisty.

Po pierwsze: jasny cel rozmowy

Zaczynając rozmowę z osobą uzależnioną od narkotyków, musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć. Chcesz wiedzieć, jakie substancje zażywa, a może starasz się zrozumieć przyczyny takiego postępowania? Chcesz nakłonić chorego do przyznania, że ma problem czy może namawiasz go na ośrodek terapii uzależnień? W każdej sytuacji trzymaj się wyznaczonego celu i nie staraj się załatwić wszystkich spraw jedną rozmową. Przygotuj sobie racjonalne argumenty, które pomogą Ci w realizacji planu. Pamiętaj jednak, by z osobą uzależnioną postępować delikatnie i nie wymagaj od razu, by zaufała Ci i udała się na leczenie.

Wsparcie – sygnał, że uzależniony nie jest sam

Rola rodziny i przyjaciół w leczeniu uzależnionego od narkotyków jest bardzo ważna. Wsparcie bliskich to siła napędowa chorego, a każda rozmowa z nimi powinna utwierdzać go w przekonaniu, że może na nie liczyć. Atmosfera wzajemnego szacunku i zaufania jest niezbędna, by obie strony poczuły się komfortowo, mówiąc o swoich uczuciach. Przy tym niezwykle ważne jest, by:

 • unikać porównywania chorego z innymi;
 • powtarzać, że osoba uzależniona jest normalna;
 • pod żadnym pozorem nie stosować szantażu i gróźb;
 • słuchać rozmówcy i nie przerywać mu;
 • nie oceniać i nie bagatelizować problemów uzależnionego.

Zaufanie osoby pogrążonej w narkomanii trudno zdobyć, ale bardzo łatwo je stracić. W każdej chwili trzeba zachować ostrożność, by pacjent całkowicie się nie odizolował. Przede wszystkim musi zrozumieć, że nie jest sam i ma bliskich, którzy go kochają i znają jego wartość.

uzaleznienie-od-narkotykow

Sygnalizowanie możliwych metod leczenia

Namówienie osoby uzależnionej na podjęcie leczenia w specjalistycznej placówce jest bardzo trudne. Wielu osobom chorym ośrodki terapii uzależnień kojarzą się z wykluczeniem, osamotnieniem i pozbawieniem wolności. Przerażające może być też samo odtrucie narkotykowe, gdy organizm fizycznie cierpi z powodu odstawienia używek. Dlatego pokaż, że leczenie w ośrodku to:

 • ciekawe zajęcia terapeutyczne indywidualnie i w grupach, a także online;
 • zajęcia rekreacyjno-sportowe;
 • wsparcie w trakcie i po leczeniu;
 • opieka doświadczonych terapeutów.

Przede wszystkim nie naciskaj. Osoba chora musi podjąć leczenie dobrowolnie, w innym wypadku cały proces nie przyniesie zamierzonych skutków. Warto jednak pokazać uzależnionemu, jakie ma możliwości i przekonać go konkretnymi argumentami, że terapia wyjdzie mu na dobre.

Znamy się na odpowiednich metodach terapii

Jeśli problem narkomanii dotknął kogoś Ci bliskiego, musisz być pewien, że znajdziesz w sobie siłę, by pomóc mu z niego wyjść. Nie musisz jednak mierzyć się z tym sam. Napisz do nas i zasięgnij porady jednego z naszych specjalistów. Pomożemy Ci przygotować się na niełatwą rozmowę z uzależnionym i przekonać go do leczenia w Nefo!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19