Blog

Jak rozwija się samokontrola?

Jak rozwija się samokontrola?

Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego niektórym ludziom wszystko w życiu przychodzi tak łatwo? Są osoby, które nigdy nie mają problemów ze zbędnymi kilogramami. Nawet jeśli takowe się pojawią, zanim się zorientujesz, już są na diecie i w kilka tygodni wracają do idealnej wagi. Nigdy nie mają także większych problemów finansowych i masz wrażenie, że pieniądze spadają im z nieba. A w stresowych sytuacjach nigdy nie ulegają emocjom. Wydaje się, że ich samokontrola sprawia, iż są oni skazani na szczęście.

Sukcesy takich osób w większości przypadków nie są jednak kwestią szczęścia, lecz rozwinięcia się u nich ogromnej samokontroli. Osoba z wysoką samokontrolą, jeśli coś zaplanuje, to tego dokona. Nie będzie opierać się pokusom, które stoją na drodze. Jeśli zaplanuje, że zrzuci wagę, to nawet najwspanialsze gofry z bitą śmietaną nie skuszą jej do złamania zasad diety. Jeśli postanowi chodzić na treningi, to żaden nowy serial na Netflixie nie zniweczy jej planu treningowego. Osobom z wysokorozwiniętą samokontrolą dużo łatwiej kontroluje się swoje impulsywne zachowania, dlatego w społeczeństwie uznaje się je za osoby bardziej pogodne i zadowolone z życia.

Czym jest samokontrola?

Samokontrola to umiejętność jednostki do kontrolowania emocji, zachowań oraz chwilowych pragnień. Powiązana jest ze zdolnością do opierania się impulsywnym zachciankom w celu osiągnięcia wyższych idei.

Kiedy i jak rozwijana jest samokontrola?

Zachowania samokontrolujące pojawiają się już we wczesnym dzieciństwie i rozwijają się aż do okresu dorosłości. Najbardziej dynamiczny rozwój samokontroli następuje u dzieci do około 9 roku życia.

W chwili naszych narodzin obszary mózgu, które są niezbędne do odpowiedniej samokontroli, są niedojrzałe. Rozwijają się one stopniowo przez całe dzieciństwo już od około 20 miesiąca życia.

Dopiero dzieci w wieku od 3 do 6 lat mają te obszary wystarczająco dojrzałe, by wykazać lepszą zdolność kontrolowania zachcianek czy impulsów. Szybszemu rozwojowi samokontroli sprzyjają pozytywne wzorce rodziców. Na przykład wskazują dziecku korzyści z długofalowej nagrody czy też skłaniają malucha do dialogu wewnętrznego. Pozwala mu to lepiej rozumieć i kontrolować emocje.[1]

Czy samokontrola jest warunkowana genetycznie?

Jedno z najciekawszych badań, które dotyczy związku między samokontrolą a genetyką, wykonali dr Beaver’a i dr Wright’a. Badania z 2008 roku porównywały zdolność do samokontroli 452 par bliźniąt dwujajowych oraz jednojajowych w wieku gimnazjalnym. Badania są ciekawe, gdyż ich wyniki były zbierane co kilka lat od wieku około 15 lat do 26 roku życia. Analizowane bliźnięta co kilka lat odpowiadały na specyficzne pytania dotyczące ich nawyków czy aktualnego poziomu życia. Miało to świadczyć o poziomie ich samokontroli. Wyniki eksperymentu sugerują, że nasza samokontrola jest warunkowana genetycznie w aż około 64%.[2]

Ciekawej obserwacji w swoich badaniach dokonała także prof. Chapple, która zauważyła, że statystycznie kobiety mają wyższą umiejętność samokontroli od mężczyzn, których często porywają impulsywne zachowania.[3]

Jak samokontrola wpływa na nasze życie? Test pianek Marshmallow.

Większość badań sugeruje, że niska samokontrola we wczesnym dzieciństwie często powiązana jest z innymi problemami, takimi jak słabsze wyniki w szkole, osłabiona zdolność koncentracji czy niższy dobrostan subiektywny. Co więcej, słaba samokontrola u małych dzieci może przyczynić się do znacznie niższego poziomu życia w przyszłości. Dzieci z niską samokontrolą statystycznie mają gorsze wykształcenie, niższe zarobki, słabsze zdrowie oraz cechują się wysokim wskaźnikiem przestępczości. Niska samokontrola bywa także często powiązana z nadużywaniem substancji odurzających w wieku dorosłym. [4]

Najsłynniejszym eksperymentem, który rozsławił istotę samokontroli w dzieciństwie, jest test pianek marshmallow. Badanie wykonał Mischela Waltera w 1972 roku. Naukowiec sprawdzał silną wolę 3 oraz 5 latków, którzy musieli przez 10 minut oprzeć się pokusie zjedzenia słodkiej pianki, która została zostawiona na stole, przy którym siedzieli. Zaledwie 30% maluchów umiało oprzeć się pokusie.

Dr Walter ponownie zaprosił uczestników badania po 10 latach od eksperymentu. Sprawdzał on korelację pomiędzy ich poziomem samokontroli a aktualnym poziomem życia.

Wyniki były fascynujące i przełomowe – okazało się, że dzieci z wyższą samokontrolą, znacznie lepiej radziły sobie w szkole, miały mniejszą skłonność do zażywania używek, były bardziej odpowiedzialne i odporne na stres, a nawet wykazywały mniejsze problemy z utrzymaniem prawidłowego BMI.

Czy samokontrolę można rozwinąć, będąc dorosłym?

Większość naukowców nie pozostawia złudzeń, że nasza samokontrola w znacznym stopniu zależy od naszego okresu dzieciństwa. Jednak nie oznacza to wcale, że osoba dorosła z niską samokontrolą skazane są na życiową porażkę! Musi ona po prostu poświęcić na rozwój samokontroli o wiele więcej czasu niż osoba, która wykazywała wysoką samokontrolę już w dzieciństwie.

[1] Amanda R. Tarullo, Jelena Obradovic, M.R. Gunnar, Self-control and the developing brain, styczeń 2009, link: https://www.researchgate.net/publication/303230063_Self-control_and_the_developing_brain

[2] Kevin M. Beaver, John P. Wright, Matt DeLisi, Michael G. Vaughn, Genetic influences on the stsbility of low self-control: Results from a longitudinal sample of twins, Journal of Ciminal Justice, 2008, link: https://bit.ly/3j1JIoM

[3] Constance Chapple, The direct and indirect effects of parental bonds, parental drug use, and self-control on adolescent substance use, Journal of child&adolescent substance abuse, 2005, link: https://www.researchgate.net/publication/233185511_The_Direct_and_Indirect_Effects_of_Parental_Bonds_Parental_Drug_Use_and_Self-Control_on_Adolescent_Substance_Use

[4] IBIDEM

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19