Blog

Jakie mogą być skutki lekomanii?

Jakie mogą być skutki lekomanii?

W założeniu leki mają przyczyniać się do poprawy naszego zdrowia, jednak niekontrolowane przyjmowanie środków uspokajających, nasennych czy przeciwbólowych może powodować silne uzależnienie od nich. Skutki lekomanii nierzadko wymagają długotrwałego leczenia, a sam chory bez pomocy nie jest w stanie poradzić sobie z patologiczną chęcią zażywania leków. Przeczytaj nasz artykuł i zobacz, czym grozi lekomania i jak ją rozpoznać.

Długotrwałe przyjmowanie leków znacznie osłabia organizm

Uzależnienie od leków przejawia się tym, że osoba, która długotrwale przyjmuje lekarstwa w związku z jakąś chorobą lub schorzeniem, z czasem nie potrafi bez nich prawidłowo funkcjonować. U podstaw lekomanii leży zmniejszenie wrażliwości na zażywany środek. Innymi słowy, aby uzyskać początkowy efekt przyjmowania leku, trzeba stale zwiększać jego dawkę. W skrajnych wypadkach dochodzi do przedawkowania i śmierci pacjenta.

Warto pamiętać, że uzależnienie może powodować każdy środek, jednak najsilniej uzależniają leki:

 • psychotropowe: neuroleptyki, środki uspokajające i nasenne, antydepresanty;
 • przeciwbólowe;
 • hormonalne;
 • zawierające takie substancje jak opioidy czy barbiturany.

Po odstawieniu leku lub nawet niewielkim zmniejszeniu jego dawki stan uzależnionego gwałtownie się pogarsza, a objawy pierwotnej choroby powracają lub się nasilają. Na tym etapie oznacza to, że konieczna jest profesjonalna terapia.

Czy jesteś uzależniony?

Jeśli ponownie spojrzymy na listę leków, które najczęściej powodują uzależnienie, możemy założyć, że w głównej grupie ryzyka wystąpienia lekomanii znajdują się:

 • osoby podatne na depresję,
 • starsi ludzie,
 • sportowcy,
 • osoby, których praca wiąże się z trudnymi, stresującymi lub ekstremalnymi warunkami.

W rzeczywistości jednak każdy, kto długotrwale korzysta z leków, może być narażony na uzależnienie. Wiąże się to z faktem, że organizm w związku ze stałym przyjmowaniem określonych substancji chemicznych wykształca specyficzny rodzaj metabolizmu. Nagłe odstawienie leku powoduje jego zaburzenie, a w efekcie złe samopoczucie.

lekomania-przyczyny-i-skutki

Osobę uzależnioną cechuje kilka zachowań, które powinny wzbudzić niepokój bliskich:

 • panika wywołana brakiem leków pod ręką;
 • częste wizyty u różnych lekarzy;
 • mieszanie leków o tym samym działaniu;
 • całkowite skupienie na zdobyciu kolejne dawki substancji.

Co więcej, lekomania daje także takie objawy jak: nieuzasadnione, nagłe zmiany nastroju (od euforii do apatii), stany lękowe, ospałość, zobojętnienie i utrata wagi.

Czym jest zespół abstynencyjny?

W przypadku uzależnienia psychicznego w procesie przyjmowania leku u chorego pojawia się uczucie satysfakcji, ale po odstawieniu chory odczuwa silny dyskomfort emocjonalny, przechodzący w obsesyjną chęć ponownego zażycia konkretnej substancji.

W fizycznej fazie nałogu mówimy dodatkowo o objawach neurologicznych. W sytuacji zaprzestania przyjmowania leków u chorego w przeciągu od 10 do 48 godzin pojawiają się objawy zespołu odstawiennego (abstynencyjnego), charakterystycznego dla osób uzależnionych od narkotyków. Zwykle w takim przypadku obserwuje się:

 • ból o różnym natężeniu,
 • pobudzenie,
 • zaburzenia snu i apetytu,
 • drgawki,
 • objawy psychosomatyczne,
 • pogorszenie samopoczucia.

Osoba uzależniona może też odczuwać dolegliwości podobne do grypy, a więc: dreszcze, ból głowy, mięśni i stawów, a także zmęczenie.

Społeczne skutki lekomanii

Nałogowe przyjmowanie leków nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie chorego, ale niesie także poważne skutki społeczne. Lekomani są zwykle bardzo drażliwi i nerwowi, mają problemy ze skupieniem się oraz ze snem – wszystko to znacząco utrudnia im codzienne funkcjonowanie i pracę. Osoba uzależniona, ukrywając swój nałóg przed bliskimi, ucieka się do kolejnych kłamstw i manipulacji, co nie sprzyja budowaniu zdrowych relacji opartych na zaufaniu. Nadużywanie leków może powodować depresję, napady paniki i agresji, izolowanie się, a także myśli samobójcze.

Odstaw leki, ratuj zdrowie w Nefo!

Bez względu na to, jakie przyczyny lub skutki ma lekomania, nie można jej ignorować. To niebezpieczny nałóg, który wymaga kompleksowego leczenia, najlepiej w profesjonalnym ośrodku leczenia uzależnień takim jak Nefo. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszej bogatej oferty zajęć terapeutycznych prowadzonych pod okiem doświadczonej kadry!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19