Blog

Jakie są problemy idealnych dzieci?

Jakie są problemy idealnych dzieci?

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Niestety, najczęściej zbyt wysokie aspiracje rodziców przekładają się na zdrowie psychiczne dzieci. Dzieci, od których oczekuje się spełniania wyidealizowanych oczekiwań rodziców mają ogromne problemy z odnalezieniem się w społeczeństwie, jak i całym swoim późniejszym życiu. Jakie są zatem problemy „idealnych dzieci”?

Walka o idealne dziecko

Przyjście na świat dziecka to ogromna zmiana w życiu każdego człowieka. Jest to także nieopisana odpowiedzialność, bowiem oprócz spełnienia podstawowych potrzeb życiowych malucha, należy go także wychować, co jest ogromnym wyzwaniem dla każdego rodzica. Wyobrażenia o sposobie wychowania dziecka bywają różne, niektóre z nich mogą mocno odbiegać od rzeczywistości, . Zachowanie dziecka w przyszłości w dużej mierze leży w rękach rodziców, a nieodpowiednie metody wychowawcze mogą przynieść efekty odwrotne od zamierzonych. Walka o „idealne dziecko” to przegrana na samym starcie bitwy, którą opiekun powinien odpuścić, jeśli pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, spokojne i pewne siebie.

Wpływ aspiracji rodziców na psychikę dziecka

Oczekiwanie od dziecka doskonałości we wszystkich dziedzinach życia jest jednym z najczęściej popełnianych błędów związanych z wychowywaniem młodszego pokolenia. Perfekcjonizm rodzica przekłada się w sposób negatywny zarówno na psychikę dziecka, jak i jego percepcję otaczającej go rzeczywistości. Dążenie do tego, aby dziecko nie popełniało żadnych błędów i nie pozwalało sobie na chwilę słabości skutkować może negatywnymi następstwami, np. zaburzeniem zdolności do odczuwania radości oraz satysfakcji. Jakie są problemy idealnych dzieci?

Stres nie sprzyja nikomu!

Choć odczuwanie stresu związanego z wykonywaniem różnorakich czynności jest czymś normalnym, to zbyt duża ilość negatywnych emocji w życiu codziennym będzie utrudniała zdrowe funkcjonowanie. Dziecko, które ma nadmiar obowiązków nie ma czasu na swobodne rozmyślanie i adaptowanie się do życiowych sytuacji. Brak wolnego czasu skutkuje również niemożnością zrelaksowania się, a co za tym idzie – permanentnym poczuciem niepokoju.

Problemy w kontaktach z rówieśnikami

Dziecko, od którego wymaga się za dużo może mieć problemy również na płaszczyźnie tworzenia relacji międzyludzkich. Zawieranie znajomości z rówieśnikami jest utrudnione w sytuacji, kiedy dziecko nie ma czasu wolnego, którym może dowolnie zarządzać. W trosce o prawidłowy rozwój młodego człowieka powinniśmy zadbać, by nawiązywał on przyjaźnie i relacje koleżeńskie, które znacząco wpływały będą na jego jakość życia i umiejętność radzenia sobie z wyzwaniami życia w społeczeństwie – również w dorosłości.

Perfekcyjne dziecko może mieć problem z koncentracją i pamięcią!

Oczekiwanie perfekcjonizmu od dziecka wpływa nie tylko na jego psychikę, ale również na rozwój zdolności, jakie posiada. Nadmiar obowiązków, zajęć pozaszkolnych i zbyt duża ilość czasu poświęcanego na naukę może również skutkować problemami z pamięcią i koncentracją. Oznacza to, iż dziecko, które wychowywane jest w kulcie pracy nad swoimi kwalifikacjami może mieć problemy z przyswajaniem wiedzy z powodu nadmiernego obciążenia.

Wybór musi mieć każdy!

Możliwość wyboru jest czymś, co powinno być zagwarantowane każdemu człowiekowi. Próbując wychować idealne dziecko, odbierasz mu poczucie wolności, które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania w społeczeństwie. Narzucając dziecku oczekiwania, które nie podlegają negocjacjom, pozbawiasz je poczucia sprawczości, co może przełożyć się na problemy związane z poczuciem własnej wartości oraz umiejętnością podejmowania autonomicznych decyzji w życiu dorosłym.

Idealne dziecko nie potrafi poprosić o pomoc

Jeśli oczekujesz od swojego dziecka zbyt wiele, a tym samym nie przyjmujesz do wiadomości, iż nie ma ono chęci wykonywania różnego rodzaju czynności lub zwyczajnie nie radzi sobie z nimi, może to w przyszłości skutkować nieumiejętnością proszenia o pomoc. Oznacza to, iż w życiu dorosłym Twoje dziecko może brać na swoje barki zbyt wiele obowiązków, z którymi nie zawsze będzie umiało sobie poradzić.

Brak dzieciństwa skutkuje problemami w przyszłości!

Nie bez powodu mówi się, że dzieci najlepiej uczą się przez zabawę. Brak odpowiedniej ilości czasu przeznaczonego na beztroskę, skutkować będzie w życiu dorosłego już dziecka brakiem umiejętności organizacyjnych. Przełoży się to na nieumiejętnie zarządzanie czasem,  problemy z asertywnością i nadmiarem obowiązków, a co za tym idzie – narastającym poczuciem bezsilności, frustracji i rozczarowania.

Zbyt duże aspiracje i wymagania rodziców wobec dzieci nie przyniosą niczego dobrego dla dziecka, a wręcz przeciwnie – wpłyną negatywnie na jego psychikę i rozwój. Problemem „idealnych dzieci” najczęściej są ich rodzice, którzy nie pozwalają dzieciom przeżyć dzieciństwa w sposób, który byłby dla nich najlepszy. Zabawa jest fundamentem szczęśliwego dzieciństwa, które z kolei determinuje jakość dorosłego życia.

 

Odwiedź stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19