Blog

Jakie są różnice między fobią społeczną a introwersją?

Jakie są różnice między fobią społeczną a introwersją?

Introwertyzm jest bardzo często mylony z fobią społeczną. Osoby introwertyczne często oceniają swoje zachowania lękowe jako normę, która jest efektem ich temperamentu. Jednak większość z nich jest w błędzie.

Unikanie kontaktu z nowymi ludźmi czy chorobliwy strach przed zadzwonieniem do obcej osoby nie są zachowaniami, które można zaliczyć do norm. Są to zaburzenia lęku społecznego, zwane także fobią społeczną.

Jak odróżnić fobię społeczną od introwertyzmu? Zadanie nie jest proste. Bardzo często jest mylone nawet przez profesjonalistów, jednak w tym tekście podamy Wam główne różnice, które świadczą o tym, że być może nie jesteś introwertykiem, lecz cierpisz na fobię społeczną.

Introwertyzm a fobia społeczna – 4 różnice:

Różnica numer 1: Strach przed wyjściem do innych osób.

Introwertyk zostaje w domu, gdyż lubi relaksować się w samotności. Gdy ma na to ochotę wychodzi z bliskimi osobami, lecz nie odczuwa obaw przed spotkaniami. Osoba cierpiąca na fobię społeczną zostaje, gdyż czuje strach przed wyjściem do innych osób. Bardzo często takie osoby z lękiem społecznym pomimo wewnętrznej chęci do spotkania się z ludźmi. Wolą pozostać w domu, bo wyłącznie wtedy czują się bezpiecznie. Jednak samotność wcale ich nie relaksuje, gdyż nie jest ich wyborem, tylko ograniczeniem wynikającym z wewnętrznego lęku.

Różnica numer 2: Ciągłe ocenianie swojej osoby.

Myśl o spotkaniu innych, a tym bardziej nowych osób, budzi w osobie z fobią społeczną strach. Bardzo często jest to paraliżujący strach przed oceną. Nawet jeśli takiej osobie uda się wyjść na „imprezę” czy też mniejsze spotkanie towarzyskie, to zazwyczaj towarzyszą jej myśli o tym, że nie pasuje do towarzystwa. Wydaje jej się, że pewnie wszyscy dookoła myślą, że jest dziwny/dziwna. Lęk społeczny blokuje także otwartość wyrażania swoich poglądów ze względu na paniczny strach przed brakiem akceptacji innych.

Introwertyk może źle się czuć w sporym gronie osób, lecz nie jest przerażony spotkaniem z innymi osobami. Często musi „rozgrzać” się przed interakcją z innymi osobami, lecz wcale nie mamy tutaj na myśli alkoholu. Introwertyk mimo niepewności w kontaktach z innymi, po kilku rozmowach zwykle bez większego problemu nawiązuje interakcje i nie czuje się ciągle oceniany.

Różnica numer 3: Introwertyzm jest Twoim wyborem. Fobia społeczna staje na drodze do Twoich wyborów.

Jeśli introwertyk napotyka w życiu jakąś okazję, dajmy na to okazję zawodową, to wówczas jest w stanie przezwyciężyć swoją niechęć do kontaktów towarzyskich w imię osiągnięcia korzyści. Natomiast osoba z fobią społeczną postąpi inaczej. Ze względu na swój strach przed kontaktami z innymi ludźmi, jest w stanie zrezygnować nawet z największej okazji zawodowej.

Różnica numer 4: Introwertykiem jest się od urodzenia. Fobii społecznej nabywamy z wiekiem.

Introwertyzm jest „cechą”, która jest zakorzeniona w człowieku od urodzenia. Lęk społeczny kształtuje się w nas poprzez nasze życiowe doświadczenia. Mogą być to bardzo wczesne wydarzenia, których nawet nie będziesz pamiętać.

Fobię społeczną możemy zaabsorbować we wczesnym dzieciństwie od naszych rodziców, czy też innej bliższej rodziny. Nieustanne powtarzanie dziecku „uważaj, bo co pomyślą sąsiedzi” będzie prowadziło do powstania u niego zalążków lęku społecznego. Dziecko będzie odczuwało strach przed interakcją, gdyż interakcje będzie się równać ocenie, która, jak wiadomo, nie zawsze może być pozytywna. Taki maluch zacznie rozpatrywać swoje potknięcia z perspektywy tego, co teraz pomyślą sobie o nim inni. Stąd już krótka droga do lęku społecznego w życiu dorosłym.

Jak odróżnić fobię społeczną od introwertyzmu? Podsumowanie

Najgorsze co możemy zrobić, to bagatelizować lęk społeczny. Pamiętaj, że nieleczone zaburzenia z reguły prowadzą do powstania kolejnych, dlatego ważne jest, by na czas podjąć odpowiednią terapię, która pozwoli Ci „normalnie” żyć.

Strach nie jest złą emocją – jest nam bardzo potrzebny, gdyż ostrzega nas przed zagrożeniem, lecz nie powinien nami rządzić. Każda interakcja społeczna powinna być Twoim wyborem. Jeśli nie masz ochoty się z nikim spotkać, to dobrze, masz do tego prawo. Jednak, jeśli w Twojej głowie przejawia się chęć spotkania, lecz tuż obok pojawia się paniczny lęk przed oceną czy brakiem akceptacji, to najwyższa pora, by skonsultować się z profesjonalistą i zadbać o swoje zdrowie psychiczne.

Życie jest tylko jedno, a Ty powinieneś mieć władzę nad każdą swoją emocją.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19