Uzależnienia

Manipulacje alkoholika

Manipulacje alkoholika

Człowiek uzależniony od alkoholu funkcjonuje w złudnym systemie iluzji i zaprzeczeń. Oszukuje nie tylko innych, ale i samego siebie. Często zdarza się tak, że alkoholizm w wyniku ciągłego kłamstwa i manipulacji jest trudny do zauważenia i alkoholik w takiej sytuacji jest w stanie ukryć swoją chorobę.

Z czasem osoba uzależniona bywa nieszczera nawet wobec siebie samego. Wmawia, że pije ze stresu, lub przez sytuacje, o których chce zapomnieć. Przez nadmierne picie alkoholu alkoholik staje się nieuczciwy nawet względem siebie. Najczęstszymi kłamstwami, jakie możemy usłyszeć od alkoholika, są: „nic nie piłem”, „to tylko jedno piwo” czy też „nie mam problemów z alkoholem”.

Kto jest narażony na kłamstwa i manipulacje alkoholika?

Osobami szczególnie narażonymi na manipulacje alkoholika są wszyscy ci, którzy znajdują się w jego najbliższym otoczeniu. Żona, dzieci, rodzice lub rodzeństwo bardzo często chcą pomóc alkoholikowi w wyjściu z nałogu, w konsekwencji czego uzależniony robi wszystko, aby im w tym przeszkodzić. Wtedy bowiem może bezkarnie pić, a winą za ten stan obarczać najbliższych. Efektem tego zyskuje komfort picia.

Alkoholik potrafi w dosłownie chwilę znaleźć wytłumaczenie na pytania takie jak: dlaczego nie przyszedł do pracy, czemu nie odebrał dziecka z przedszkola oraz dlaczego musi zaciągnąć dług na alkohol. Niestety, oprócz tych metod, uzależniony posiada też znacznie gorsze techniki, do których należy przemoc fizyczna i psychiczna. W dodatku potrafi zastosować szantaż materialny. Każda z tych metod może być zastosowana, gdy alkoholikowi zależy na tym, aby się napić i nie ponieść żadnych konsekwencji.

Dlaczego osoba uzależniona ma przekonanie, że musi pić?

Alkoholik żyje w przekonaniu, że w każdej chwili może przestać pić. Że wcale nie jest uzależniony i w każdej chwili może porzucić alkohol i żyć jak dawniej. Tymczasem uzależnienie od alkoholu jest bardziej zdradliwe, niż nam się wydaje! Alkoholik natomiast nie zaprzecza swojemu nałogowi, by się go wyprzeć, czy wprowadzić innych w błąd. On święcie wierzy w to, że jest tak, jak mówi. Jest przekonany, że jeśli tylko zechce, może przestać pić. Niestety prawda jest taka, że to wielkie kłamstwo.

Co więcej, chory wierzy, że jego problemy życiowe wcale nie są związane z codziennym piciem. Zaprzecza temu, broni się przed zrozumieniem, że to właśnie alkohol stanowi główne źródło jego problemu.

Osoba uzależniona buduje system zaprzeczeń, by usprawiedliwić swój pociąg do kieliszka nie tylko przed innymi, ale nawet przed samym sobą. Robi to po to, by bez wyrzutów sumienia móc się napić. Dzieje się tak również z obawy przed tym, co może się stać, jeśli się nie napije. Chory wierzy w to, że jego nie dotyczy problem alkoholowy. Przecież skoro w każdej chwili może przestać pić (bo mylnie w to wierzy), to nic nie stoi na przeszkodzie, by dziś, jutro, pojutrze napił się znowu.

Manipulacje alkoholika, Blog Ośrodek Terapii Nefo

Jak działa mechanizm zaprzeczeń?

Należy pamiętać, że kłamstwa nie służą wprowadzaniu kogoś w błąd, jest to raczej mechanizm obronny, który alkoholik może czasem stosować nawet nieświadomie. Jednak nie zorientuje się sam, że jego postrzeganie siebie i to, co mówi, różni się od tego, jak jest w rzeczywistości.

Wraz z postępem choroby alkoholowej osoba uzależniona rozbudowuje coraz bardziej swoje kłamstwa i tłumaczy swój pociąg do alkoholu rzeczywistością. Umysł alkoholika nie jest w stanie przyjąć prawdy, że to właśnie nałóg stanowi największy problem.

Ilości wypitego alkoholu szkodzą nie tylko na organy wewnętrzne osoby uzależnionej takie jak wątroba, czy trzustka. Pod wpływem takich ilości, alkoholik zaczyna tracić kontakt z otaczającym go światem. Nie kontroluje swojego zachowania i ilości spożywanego alkoholu. Co więcej, chory święcie wierzy, że to właśnie ten alkohol pomaga mu radzić sobie z rzeczywistością. Zaczyna dochodzić do myślenia, że musi pić, gdyż boi się, co stanie się z nim, kiedy przestanie.

Jak poradzić sobie z takim problemem?

Alkoholik musi odpowiedzieć sobie na pytanie, jak przestać pić. Uzależnienie od alkoholu to w bardzo dużym stopniu problem natury psychologicznej, a napicie się bywa sposobem na wyciszenie wielu przykrych emocji. W takim przypadku bardzo ważne jest oddziaływanie terapeutyczne, które pozwoli uświadomić osobie uzależnionej jej problemy psychiczne i podjąć wysiłek w celu ich akceptacji.

Najczęściej osoba dotknięta nałogiem trafia najpierw do psychiatry, a następnie na terapię. Dobrym rozwiązaniem jest ośrodek terapii, w którym chory otrzyma całodobowe wsparcie psychologiczne, a także pomoc lekarską.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19