Blog

Na czym polega test MAST i jak interpretować jego wyniki?

Na czym polega test MAST i jak interpretować jego wyniki?

Alkoholizm to choroba, która rozwija się stopniowo i na wczesnych etapach czasem trudno ją rozpoznać. Właśnie w tym celu powstały testy na uzależnienie od alkoholu – ich wyniki mogą pomóc zdiagnozować problem wcześnie i podjąć odpowiednie leczenie. Jednym z takich testów jest MAST – test przesiewowy Uniwersytetu Michigan. Chcesz wiedzieć, jak wygląda i jak należy go interpretować? Koniecznie przeczytaj!

Test MAST a inne testy identyfikacji uzależnienia

Test MAST jest jednym z najstarszych testów przesiewowych do określania uzależnienia od alkoholu i jest szeroko stosowany w wielu krajach do szybkiej oceny stopnia nadużywania alkoholu. Pytania testowe dotyczą oceny przez pacjenta problemów społecznych, zawodowych i rodzinnych związanych z piciem. Test składa się z 24 pytań, na które badany udziela odpowiedzi „tak” lub „nie”. Za każdą z nich przyznawana jest określona liczba punktów, którą na koniec należy zsumować – na tej podstawie wyciąga się wniosek o stopniu uzależnienia.

Oprócz testu MAST specjaliści mogą wykorzystać w diagnostyce alkoholizmu również inne badania m.in.:

 • opracowany przez WHO test AUDIT, składający się z 10 pytań wielokrotnego wyboru;
 • test TWEAK oryginalnie stworzony do badania kobiet w ciąży, szybko znalazł zastosowanie także w przypadku innych grup;
 • test CAGE, czyli najstarszy test przesiewowy, złożony z 4 pytań identyfikujących alkoholików;
 • popularny w Polsce test Baltimorski.

Wiarygodność każdego z tych badań jest wysoka, choć w dużym stopniu zależy od szczerości pacjenta. Dlatego tak ważne jest, by osoba badana niczego nie zatajała i odpowiadała zgodnie z prawdą.

Dlaczego warto przeprowadzić test?

Testy na uzależnienie od alkoholu to jedna z przesiewowych metod diagnostyki choroby. Terminowe wykrywanie oznak alkoholizmu, jest niezwykle ważne dla późniejszego leczenia. Im szybciej pacjent zda sobie sprawę z istnienia problemu, tym większe jest prawdopodobieństwo, że całkowicie uwolni się od nałogu.

Choć test na alkoholizm nie da w 100% pewnego wyniku, to w większości przypadków pomoże Ci spojrzeć inaczej na Twój stosunek do picia i ujawni istniejące problemy z alkoholem. Jeśli masz nawet najmniejsze podejrzenie, że jesteś na prostej drodze do uzależnienia, warto wykonać test i w razie wątpliwości skonsultować wynik ze specjalistą.

uzaleznienie-od-alkoholu

Jak interpretować wyniki?

Test MAST w całości składa się z 24 pytań dotyczących sfery rodzinnej, towarzyskiej i zawodowej. Pacjent udziela odpowiedzi „tak” lub „nie” na każde z pytań, a punkty przyznawane są według określonego schematu. Na koniec podliczana jest suma punktów, którą należy zinterpretować zgodnie z odpowiadającym kluczem. Możesz taki test wykonać na naszej stronie.

Kiedy warto skorzystać z pomocy specjalistów?

Alkoholizm to choroba nie tylko ciała, ale i duszy. Spożywanie alkoholu ma szkodliwy wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na inne ważne dziedziny życia człowieka. Jeśli test pokazuje nawet najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia alkoholizmu, warto skonsultować się z profesjonalnym ośrodkiem leczenia uzależnień. Szybka reakcja daje największe szanse wyzdrowienia i zapanowania nad problemem.

Główne oznaki uzależnienia od alkoholu to także:

 • zespół odstawienny;
 • rozwój tolerancji na alkohol;
 • brak kontroli nad ilością wypitego alkoholu;
 • epizodyczne zaniki pamięci;
 • brak możliwości zaprzestania picia, upijanie się.

Nie warto jednak czekać, aż używka zacznie wpływać na Twoje życie rodzinne i zawodowe i przyniesie nieodwracalne szkody dla Twojego organizmu.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Wykonałeś test i zaniepokoił Cię jego wynik? A może czujesz, że alkohol przejmuje na Tobą kontrolę? Jeśli obawiasz się, że problem uzależnienia dotyczy Ciebie, skontaktuj się z nami. Nasi wykwalifikowani terapeuci służą radą i pomocą, a w naszej ofercie znajdziesz różne formy terapii zarówno stacjonarnej, jak i online. Napisz do nas lub zadzwoń i zacznij walkę z uzależnieniem!

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19