"Poczuj swój rytm" - program autorski

Zdjęcia i tekst przygotował nasz prowadzący, Piotr Schutta.

Muzykoterapia z wykorzystaniem zachodnioafrykańskich instrumentów perkusyjnych, nawiązująca do treningu uważności. Dedykowana osobom uzależnionym od środków psychoaktywnych

Cel główny: redukcja poziomu stresu u osób uzależnionych.

Nieodłącznym elementem regulacji emocji, fundamentalnej w trzeźwieniu osób uzależnionych, jest zdolność tolerowania stresu i obniżania jego poziomu. Dyspozycje te i umiejętności nabyć można za pomocą różnorodnych technik behawioralnych.

Najnowsze badania naukowe zdają się potwierdzać tezę, iż znaczącą rolę w redukcji stresu może mieć terapia oparta na uważności. Jednym ze sposobów jej praktykowania jest świadomość ruchu. Polega to, mówiąc najogólniej, na regularnym ćwiczeniu uwagi świeżej, umyślnie skupionej na oddechu i napięciu płynącym z ciała, „z łagodną i przytomną świadomością z chwili na chwilę”.

Proponujemy zatem praktykowanie uważnej świadomości w formie warsztatów bębniarskich polegających na nauce gry wybranych rytmów zachodnioafrykańskich na etnicznych instrumentach perkusyjnych: bębnach djembe, bębnach basowych dun-dun i grzechotkach jabara. Terapeutyczna funkcja wykorzystania bębnów i rytmiki (uważność skupiona na ruchu, dźwięku, ciele i oddechu jednocześnie) manifestować się będzie poprzez skupianie na doznaniach zmysłowych „tu i teraz”, a tym samym redukowaniu myśli podtrzymujących cykl ruminacji i nieszczęśliwego samopoczucia.

Trening uwagi selektywnej, w tym przypadku prowadzony w formie nauki gry na prostych instrumentach perkusyjnych, powoduje m.in. aktywizację obwodów mózgowych odpowiedzialnych za skupienie na jednym obiekcie, hamując aktywność obwodów konkurencyjnych. Neurobiologia opisuje to jako skuteczny sposób na wyciszenie natrętnych myśli i zmianę nawykowych wzorców myślenia, które, jak wiadomo, dominują w obrazie uzależnienia.

Co również istotne, poprzez swoją atrakcyjna formę, warsztaty bębniarskie nie napotykają oporu osób uzależnionych, w przeciwieństwie do tradycyjnego treningu uważności, który wymaga regularności, wysokiej samodyscypliny i poświęcenia czasu.

Opis przebiegu warsztatów – walor edukacyjny.

Zajęcia mają charakter warsztatów bębniarskich. Każdy warsztat trwa 2 godziny (z krótką przerwą zależną od potrzeb uczestników).

Spotkania prowadzone są w atmosferze pełnej akceptacji i przyjaźni. Bardzo ważna jest integracja grupy poprzez zabawę rytmem i rozwijanie poczucia wspólnoty, ale jednocześnie podnoszenie poczucia wartości u każdego z uczestników zajęć z osobna.

Nie należy zapominać, że na warsztatach uczymy się konkretnych umiejętności techniki gry na instrumentach oraz przyswajamy wiedzę z zakresu rytmiki. To w sposób realny wpływa na poczucie sprawstwa i podstawowej kompetencji, tak istotnych zwłaszcza na początku drogi trzeźwienia.

Cele dodatkowe

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej.
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej.
 • Kształcenie koordynacji pracy obu rąk.
 • Stymulowanie pracy półkul mózgowych i równoważenie ich poprzez dwa kanały zmysłowe: słuch i propriocepcję (zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała).
 • Wywoływanie stanu aktywności psychofizycznej lub wyciszenia.
 • Doświadczanie pozytywnej sprawczości rąk.
 • Przeżywanie różnorodnych, pozytywnych emocji w kontakcie z rytmem i brzmieniem bębna.
 • Integracja z grupą.

Bibliografia:

„Uważność i psychoterapia” – Redakcja Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton.
„Regulacja emocji w psychoterapii” – Robert L. Leahy, Dennis Tirch, Lisa A. Napolitano.
„Praktyka uważności. Program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego” – John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal.

Prowadzący warsztaty bębniarskie:
Piotr Schutta – wykładowca Wyższej SzkołyGospodarki w Bydgoszczy, reportażysta, reporter prasowy z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziennikarstwie. Z wykształcenia magister pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja) po Uniwersytecie Wrocławskim.
Pasjonat bębnów zachodnioafrykańskich, na których gra od kilku lat. Prowadzi warsztaty dla dorosłych i dla dzieci. Ukończył kursy instruktorskie z metodyki nauki gry na djembe i dun-dunach i szkoli się nadal, doskonaląc swój warsztat perkusjonalisty.
Autor realizowanej w 2018 roku akcji „Bydgoszcz czuje rytm”, finansowanej w ramach stypendium artystycznego Prezydenta Bydgoszczy. Organizator warsztatów i akcji ulicznych w ramach bydgoskiego Międzynarodowego Festiwalu Perkusyjnego „Drums Fusion”.
Od dwóch lat prowadzi cykliczne warsztaty bębniarskie „Djembe na salonach” w Pałacu Ostromecko; wykorzystuje bębny również w pracy z dorosłymi niedostosowanymi społecznie w ramach programu penitencjarnego dla skazanych „Poczuj swój rytm”, realizowanego w zakładach karnych okręgu bydgoskiego; prowadzi także terapię zajęciową z użyciem bębnów, adresowaną do seniorów i osób niepełnosprawnych w domach dziennego pobytu na terenie Bydgoszczy.

Tekst: Piotr Schutta, Fot. Pavlo Khabarov, Wojciech Budzyński,  Sławomir Buńkowski.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19