Oferta w skrócie

Oferta w skrócie

Jesteśmy Ośrodkiem Leczenia Uzależnień i chcemy przedstawić się Państwu. Pracujemy na autorskim programie terapii, stworzonym i prowadzonym przez zespół specjalistów psychoterapii uzależnień, psychoterapeutów, lekarzy i psychologów. Nasza placówka mieści się w malowniczej okolicy Brodnickiego Parku Krajobrazowego: w Wądzynie niedaleko Brodnicy.

W Ośrodku  Leczenia Uzależnień diagnozujemy i leczymy:

 • uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • uzależnienia behawioralne,
 • pracujemy nad zapobieganiem nawrotom w uzależnieniach.

Przed właściwą terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych możliwe jest otrzymanie wsparcia farmakologicznego dla złagodzenia objawów zespołu odstawiennego.

Oferta w skrócie

W celu zwiększenia efektywności prowadzonej przez nas terapii, stosujemy innowacyjne metody wspierania terapii – integrujemy różne kierunki działania:

 • Treningi Tai Chi– zajęcia te prowadzi dla naszych pacjentów specjalista terapii uzależnień, instruktor Tai Chi. Trening ten można nazwać sztuką samodoskonalenia poprzez naukę panowania nad własnym ciałem i umysłem – praktyka ta pomaga w zapobieganiu nawrotom,
 • Warsztaty bębniarskie, które mają na celu zredukowanie stresu u pacjenta,
 • Zajęcia rekreacyjne – w sezonie zimowym – basen, sauna, kręgle, bilard, w sezonie letnim – wyjścia nad jezioro, na boisko, nordic walking,
 • Medytację, relaksację oraz elementy jogi,
 • Elementy coachingu – polegają na rozwoju osobistym i wydobywaniu własnego uśpionego. Prowadzone przez psychologa i coacha.
 •  Intensywna terapia 7 dni w tygodniu.

Każdego z naszych podopiecznych traktujemy z szacunkiem oraz empatią przywracając im wiarę we własne możliwości a także pomagając im dostrzec własny potencjał i wyjątkowość.
Naszym pacjentom gwarantujemy pełną anonimowość i dyskrecję.

Oferta w skrócie

W naszej ofercie znajdują się między innymi:

 1. WSPARCIE FARMAKOLOGICZNE dla zniwelowania objawów alkoholowego zespołu abstynencyjnego – prowadzi do złagodzenia, a w konsekwencji do eliminacji objawów odstawiennych. Daje możliwość zaangażowania pacjenta w dalszy proces terapeutyczny.
 2. TERAPIA – Terapia w Ośrodku jest stacjonarna, trwa od 4 do 8 tygodni. W niektórych przypadkach pobyt może być dłuższy. W tym czasie realizowany jest podstawowy program terapii uzależnień opracowany na bazie różnych nurtów terapeutycznych. Pobyt podzielony jest na 3 etapy:
  1. Etap wstępny – jest to etap, w którym pacjent zapoznaje się z wszelkimi zasadami panującymi w Ośrodku, klimatyzuje się, podejmuje decyzje na dalsze leczenie.
  2. Etap motywacyjny – na tym etapie pacjent dostrzega problem oraz wartości jakie są możliwe w wyniku zmiany. Pacjent angażuje się w zmianę.
  3. Etap intensywny – to etap lepszego zrozumienia siebie, refleksji, introspekcji. Pacjent widzi i rozumie przyczyny własnych problemów. Poza tym, na tym etapie pacjent przygotowuje się do zmiany poprzez wprowadzanie nowych sposobów funkcjonowania.

Oferta w skrócie

 1. SESJE ONLINE– sesje dla osób z problemem uzależnień oraz ich rodzin i bliskich. Celem sesji jest budowanie motywacji do podjęcia terapii dla osoby uzależnionej, wsparcie dla rodzin w zakresie: motywacji , wiedzy dotyczącej uzależnienia; tworzenie relacji : pacjent – rodzina – terapeuta, wstępne ustalenie ważnych do realizacji celów oraz wynikających z nich korzyści. Sesje prowadzi terapeuta uzależnień. Czas trwania sesji : 50-60 minut.
 2. GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH – RODZINA NEFO Grupa powstała dla osób, które mają problem z uzależnieniem a także dla ich rodzin i bliskich – aby dzielić się swoimi problemami, spostrzeżeniami, wątpliwościami oraz motywować się wzajemnie, inspirować, wspierać w pokonywaniu trudności związanych z wyjściem z labiryntu uzależnień.

Oferta w skrócie

 1. WSPARCIE ONLINE DLA OSÓB PO ZAKOŃCZONEJ TERAPII W OŚRODKU NEFO – w ramach kontynuacji terapii proponujemy cykl sesji online jako wsparcie na drodze zmian. Cykl konsultacji daje możliwość utrzymywania dalszych kontaktów z terapeutami a w rezultacie – oparcie i poczucie bezpieczeństwa w codziennym życiu poza ośrodkiem.
 2. Meetingi AA prowadzone na miejscu, w Ośrodku.
 3. Online: Grupa wsparcia dla uzależnionych i ich bliskich – Rodzina NEFO – kliknij w link, by dołączyć.

Osobom uzależnionym proponujemy  pomoc, która polega przede wszystkim na wzmocnieniu motywacji do podjęcia leczenia i w następnej kolejności  kompleksowe podejście do diagnozy i procesu terapeutycznego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani pomocą lub mają Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19