Blog

Prosty przepis na szczęście.

Prosty przepis na szczęście.

Na wstępie tego artykułu musi paść kluczowe pytanie – czym różni się człowiek szczęśliwy od nieszczęśliwego? Oraz czy istnieje wspólny mianownik łączący oba typy ludzi. Pierwsza odpowiedz, która się nasuwa, brzmi – nie! Każdy z nas jest innym człowiekiem, każdy z nas ma inne wartości, każdy ma inne cele. Jednak ludzi szczęśliwych łączy jeden ważny aspekt, natomiast tacy ludzie potrafią dostrzegać pozytywy nawet w ciężkiej sytuacji. Potrafią cieszyć się, nawet z małych rzeczy. Znane przysłowie mówi, że dla jednych szklanka jest do połowy pełna, a dla drugich pusta. Szczęściem nie można obdarować drugą osobę, nie jest to rzecz uniwersalna. Naszym zdaniem, żeby być szczęśliwym, trzeba tego chcieć. Niestety nie da się kogoś uszczęśliwić na siłę, nie uda się nam obdarować kogoś szczęściem, kto to szczęście wypiera. Więc jaki jest przepis na szczęście?

Kto jest najbardziej nieszczęśliwy?

Prawdopodobnie najbardziej nieszczęśliwi ludzie to ci, którzy kurczowo trzymają się swojego wyimaginowanego planu na życie, który często z przyczyn niezależnych od nich nie udaje się spełnić. Kolejną grupą nieszczęśliwych osób są ci, którzy upatrują swojego szczęścia w innych osobach. Niestety nigdy nie mamy pewności, że ta osoba nas nie zostawi lub nie odejdzie. Naszym zdaniem szczęścia powinniśmy szukać w sobie, tylko tak naprawdę odkryjemy czym, jest szczęście. Wiele z nas postrzega szczęście przez pryzmat rodziny, dziecka, męża, dobrej pracy, to jest źródło powierzchownego szczęścia. Pełnia szczęścia nastąpi, kiedy znajdziemy źródło szczęścia w sobie. Powinniśmy być wdzięczni, że możemy żyć na tym świecie, że możemy doświadczać tylu pięknych chwil w naszym życiu. Zacznijmy od tego, aby cieszyć się każdym porankiem. Postarajmy dostosować się do sytuacji, która obecnie nas spotkała, niezależnie od tego, czy jest ona dla nas komfortowa, czy też nie.

Dwa rodzaje ludzi.

Tutaj na myśl przychodzą nam dwa przykłady kobiet, jedna z nich będąc małą dziewczynką, marzy o życiu jak Kopciuszek. Wyobraża sobie, że jak dorośnie, przyjedzie po nią książę na białym koniu i będzie miała piękne życie u boku ukochanego wraz z gromadką dzieci. Dodatkowo rodzice upewniają ją w tym przekonaniu, powtarzając, że jest najlepsza, że jest księżniczką. W dorosłym życiu możemy takie kobiety spotkać, jako nieszczęśliwe i zabiegane bizneswoman, które wychodzą za mąż w wieku 39 lat, nie z miłości a z rozsądku. Niestety o gromadce dzieci mogą zapomnieć.
Drugi przykład kobiety to taka, która zaraża wszystkich pozytywnym nastawieniem, z którą inni chcą się śmiać. A ta kobieta w wieku 26 lat straciła dwójkę dzieci w wypadku samochodowym. Ta kobieta jednak jest szczęśliwa i pokorna. Dziękuje każdego dnia za szansę, jaką daje jej życie. Taka kobieta nawet w najbardziej nieszczęśliwej sytuacji potrafi znaleźć dla siebie kawałek szczęścia.

Przepis na szczęśliwe życie.

Wyżej wymienione przykłady kobiet, pokazują jasno, że szczęście to nasz wybór. Jeżeli naprawdę chcemy być szczęśliwi to każdy krok, który stawiamy w naszym życiu, będzie prowadził nas do celu. Osoby, które bardzo mocno chcą uszczęśliwić innych, niestety nawet jak się uprą, nie uda się im. Musimy wybrać, czy chcemy być szczęśliwi, czy też nie. Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, targają nami różne emocje. Wybierajmy szczęście na własnych zasadach, nie łudźmy się, że przyjedzie ono samo. Nie uszczęśliwi nas inna osoba, jeżeli sami tego nie chcemy. Bycia szczęśliwym trzeba się nauczyć, trzeba wypracować je w sobie. Nie przychodzi to z dnia na dzień. Zmieńmy myślenie w naszej głowie, a w końcu poczujemy się szczęśliwie. Wybierajmy szczęście świadomie, może to jest właśnie przepis na szczęście? Jeżeli nadal się wahamy to może pomocy, będzie nasz artykuł o zmianach, które pisze nam życie.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19