REGULAMIN PROGRAMU NEFOONLINE

Regulamin Nefo Online®

Sprzedaż zdalnego programu terapeutycznego NEFO Online® realizuje:

 

Ośrodek Terapii Uzależnień

NEFO Sp. z o.o.

Pl. 11 Listopada 10

87-600 Lipno

NIP: 4660423482

REGON: 369481516

KRS: 0000718590

 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

email: kontakt@nefo.pl

 

 • 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Produkt – jeden w wariantów Programu NEFO Online® lub Sesja Online/ Pakiet Sesji Online

Program – zdalna terapia prowadzona online w czasie rzeczywistym oraz treść cyfrowa (filmy, arkusze, testy i wszystkie inne materiały pomocnicze przesyłane pocztą elektroniczną) programu terapii NEFO Online®, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący nabywa poprzez zakup Produktu,

Sesja Online – usługa sesji psychoterapii prowadzona za pośrednictwem komunikatora internetowego, której dostawcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy

Kupujący/Uczestnik Programu – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresemhttps://nefo.pl/regulamin-online/

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.nefo.pl

Sprzedawca – Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o., Pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, NIP: 4660423482

 

 • 2 Postanowienia wstępne

Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów w postaci Programu lub Sesji Online na rzecz Kupującego.

Zakup Produktu odbywa się poprzez skuteczne dokonanie płatności za Produkt i jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym.

Do korzystania z Programu/Sesji Online konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

– komunikator internetowy Zoom/Skype/Messenger lub inny

– standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

– możliwość odtwarzania plików wideo,

– posiadanie lub dostęp do drukarki i innych akcesoriów wymienionych na Stronie,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

Ceny Produktów są cenami brutto.

 

 • 3 Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Program NEFO Online® stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Programu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Programu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Dodatkowo, wszystkie treści i materiały dostępne na stronie www.nefo.pl w tym treści zawarte na stronie, grafiki, filmy oraz treści artykułów na blogu również stanowią własność i zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania bez pisemnej zgody autora.

 

 • 4 Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Programu/Sesji Online

W celu uzyskania statusu Kupującego, należy podjąć następujące kroki:

– skontaktować się telefonicznie z doradcą (nr telefonu 887 029 952 lub 887 029 968) lub wysłać wypełniony Formularz Kontaktowy znajdujący się na stronie www.nefo.pl z podaniem numeru telefonu do kontaktu, w celu wyboru wariantu Programu/ilości Sesji Online oraz ustalenia daty przystąpienia do programu.

– dokonać przelewu w kwocie odpowiadającej cenie wariantu Programu/Sesji Online na konto podając imię i nazwisko uczestnika kursu oraz wariant Programu lub pakiet/ilość Sesji Online:

 

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o.

 1. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno

Nest Bank konto: 75 2530 0008 2031 1031 8642 0001

 

– dokonanie płatności jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu. Po skutecznym dokonaniu płatności umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Produktu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Kupujący otrzyma fakturę zakupu na podany adres e-mail. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 • 5 Korzystanie z Programu
 1. Korzystanie z Produktu odbywa się zgodnie z wyznaczonym terminarzem spotkań za pomocą jednego z komunikatorów internetowych i wymaga połączenia z Internetem
 2. Materiały dodatkowe będą przesyłane przez Sprzedawcę w trakcie trwania Programu
 3. Kupujący korzysta z Programu w okresie trwania danego wariantu Programu. Długość trwania każdego wariantu Programu wynosi 4 tygodnie. Istnieje możliwość kontynuacji Programu.
 4. Nieobecność Kupującego/ Uczestnika Programu na którymkolwiek ze spotkań podczas trwania Programu nie uprawnia Kupującego/ Uczestnika Programu do otrzymania zwrotu opłaty za tę część Programu, na której był on nieobecny
 5. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone na Stronie są zabronione
 6. Ze względu na niezależne od firmy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, firma nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Programu
 7. Usługi związane z realizacją Programu nie zastępują pomocy medycznej, w szczególności leczenia medycznego lub farmakologicznego. Stan zdrowia i problemy emocjonalne Kupującego mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z tych usług. W takim przypadku korzystanie z nich powinno być skonsultowane z właściwym specjalistą
 8. Kupujący korzystający z Programu oraz Sesji w czasie rzeczywistym online, zobowiązani są przestrzegać zasad kultury osobistej i umożliwić prowadzącemu oraz innym uczestnikom niezakłócony przebieg realizacji Programu

 

 • 6 Odstąpienie Kupującego od umowy

Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Przykładowa treść odstąpienia od umowy:

 

„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy udziału w programie NEFO Online® zakupionym od NEFO Sp. z o.o., Pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji:

Podpis”

 

Odstąpienie od umowy należy przesłać pocztą elektroniczną lub listem poleconym.

 

 • 7 Uregulowania dotyczące zakupu indywidualnych Sesji Online

Sprzedaż Sesji Indywidualnych odbywa się w pakietach (minimum 4 Sesje). W przypadku zakupu pakietu indywidualnych Sesji Online, Kupujący winien dokonać płatności za Produkt najpóźniej dwa dni przed zaplanowanym terminem pierwszej Sesji. W przeciwnym razie zaplanowany termin Sprzedający uważa za nieaktualny.

Rezygnacja klienta z Sesji, która została wcześniej opłacona musi być zgłoszona najpóźniej dzień przed planowaną Sesją. Niestawienie się na umówionej Sesji będzie skutkowało brakiem możliwości zwrotu opłaty oraz brakiem możliwości przesunięcia spotkania na inny termin.

 

 • 8 Reklamacje

Kupujący mogą składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących Produktu, listem poleconym nadanym na dane wskazane we wstępie Regulaminu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest podanie przez Kupującego następujących danych:

– oznaczenie Kupującego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu

– datę wystąpienia i opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji

 

Reklamacja może dotyczyć zablokowania przez Sprzedającego dostępu do Programu w związku z naruszeniem Regulaminu. Przed złożeniem reklamacji w zakresie opisanym w zdaniu pierwszym, Kupujący zwraca się do Sprzedającego z wnioskiem o uzasadnienie decyzji o jego zablokowaniu. W reklamacji Kupujący zobowiązany jest ustosunkować się do otrzymanego uzasadnienia i złożyć wyjaśnienia. Sprzedajacy może dostęp do programu odblokować.

 

 • 9 Klauzula informacyjna (RODO)

Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie w celach związanych z zawarciem i realizacją umów, a także ich rozliczenia (w tym wystawianie faktur i dokumentów księgowych), rozpatrywania skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania.

Wszystkie dane osobowe i informacje o klientach uzyskane w trakcie trwania terapii są objęte ochroną danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych-RODO) (Dz. Urz. UE l 119 z 04.05.2016, str.1)

 

 

 • 10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.

Data wejścia w życie Regulaminu: 28.04.2022r.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © 2021 NEFO Online® www.nefo.pl

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19