Kwestionariusz Hazardu

Opracowany na podstawie SOGS*

1. Proszę wskazać rodzaje hazardu uprawiane przynajmniej raz w życiu.
Dla każdego przykładu proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:
„wcale”, „rzadziej niż raz w tygodniu” albo „raz w tygodniu lub częściej”

Proszę zaznaczyć „+„ jedną z możliwości, dla każdej z wymienionych gier wcale rzadziej niż raz w tygodniu raz w tygodniu lub częściej

 1. gra w karty na pieniądze
 2. zakłady na wyścigach koni, psów lub innych zwierząt
 3. sportowe zakłady bukmacherskie
 4. gra w kości na pieniądze
 5. gry w kasynie (legalnym lub nie)
 6. gra w lotto, inne gry liczbowe lub zakłady pieniężne
 7. gra w bingo pieniężne
 8. gra na giełdach
 9. granie na automatach (na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych)
 10. gra na pieniądze w gry wymagające zręczności (np. w kręgle, w bilard, w golfa lub inne)
 11. loterie pieniężne, fantowe lub inne gry losowe
 12. inne formy hazardu nie wymienione wyżej:

2. Jaką największą ilość pieniędzy zaryzykowałaś/eś kiedykolwiek w ciągu jednego dnia?

 nigdy nie ryzykowałem
 mniej niż 5 złotych
 od 5 do 50 złotych
 od 50 do 500 złotych
 od 500 do 5.000 złotych
 od 5.000 do 50.000 złotych
 ponad 50.000 złotych

3. Zaznacz, która z niżej wymienionych osób, z Tobą związanych, ma (lub miała) skłonność do hazardowego grania:

 ojciec
 matka
 brat lub siostra
 dziadek lub babka
 małżonek lub partner
 moje dziecko (dzieci)
 inni krewni
 przyjaciel lub ktoś inny ważny w moim życiu

4. Jak często wracasz następnego dnia by się odegrać?

 nigdy
 czasem (rzadziej niż w połowie przypadków, gdy przegrywam)
 większość razy, gdy przegrywam
 zawsze, gdy przegrywam

5. Czy kiedykolwiek twierdziłaś/eś, że wygrałeś podczas, gdy w rzeczywistości przegrałeś?

 nigdy
 tak, ale rzadziej niż w połowie przegranych przypadków
 tak, w większości przypadków

6. Czy uważasz, że hazard stanowił kiedykolwiek dla Ciebie problem?

 nie
 tak, ale tylko w przeszłości (aktualnie nie)
 tak

7. Czy kiedykolwiek grałaś/eś więcej/dłużej niż pierwotnie planowałeś?

 tak  nie

8. Czy ktokolwiek krytykował Cię z powodu Twojego grania lub mówił Ci, że masz problem
z hazardem (bez względu na to czy uważałeś, że ma rację czy nie)?

 tak  nie

9. Czy kiedykolwiek miałeś poczucie winy z powodu tego, w jaki sposób grasz lub z powodu konsekwencji Twojego grania?

 tak  nie

10. Czy kiedykolwiek próbowałaś/eś przestać grać na pieniądze, a jednocześnie nie wierzyłaś/eś w to, że jesteś w stanie przestać?

 tak  nie

11. Czy kiedykolwiek ukrywałaś/eś przed współmałżonkiem, dziećmi, lub innymi ważnymi dla Ciebie osobami blankiety druków zakładów, bilety loterii, pieniądze z zakładów, kwity dłużne lub inne dowody świadczące o Twoim graniu?

 tak  nie

12. Czy kiedykolwiek miały miejsce poważne nieporozumienia z osobami najbliższymi o to jak gospodarujesz pieniędzmi?

 tak  nie

13. (Jeżeli odpowiedziałaś/eś TAK na pytanie 12) Czy spory dotyczące pieniędzy miały jakikolwiek związek z Twoim hazardowym graniem?

 tak  nie

14. Czy kiedykolwiek pożyczyłaś/eś pieniądze od kogoś i nie zwróciłeś ich z powodu hazardowego grania?

 tak  nie

15. Czy kiedykolwiek, na hazardowe granie, poświęciłaś/eś czas, który należało wykorzystać na naukę lub na pracę?

 tak  nie

16. Jeżeli pożyczałaś/eś pieniądze na hazardowe granie lub na pokrycie długów związanych z hazardem, zaznacz skąd je brałaś/eś? (zaznacz TAK lub NIE dla każdego punktu)

 1. z pieniędzy domowych  tak  nie
 2. od współmałżonka  tak  nie
 3. od krewnych swoich lub współmałżonka  tak  nie
 4. z banków, kas pożyczkowych lub spółek kredytowych  tak  nie
 5. z kart kredytowych  tak  nie
 6. od lichwiarzy  tak  nie
 7. spieniężyłaś/eś akcje, obligacje lub inne zabezpieczenia (gwarancje)  tak  nie
 8. sprzedałaś/eś osobistą lub rodzinną własność  tak  nie
 9. zadłużałaś/eś swój rachunek bankowy (czeki bez pokrycia)  tak  nie
 10. masz (miałaś/eś) otwarty kredyt u bukmachera  tak  nie
 11. masz (miałaś/eś) otwarty kredyt w kasynie  tak  nie

Interpretacja wyników:

Każda odpowiedź „tak” = jeden punkt
Nie należy liczyć pkt. 1,2,3,12,16 j,16 k.

0 punktów – nie ma problemu hazardu
1 – 4 punktów – drobne problemy z hazardem
5 lub więcej punktów – prawdopodobnie jesteś uzależniony od hazardu

* Lesieur, H.R. i Blume, S.B., 1987. The South Oaks Gambling Screen (SOGS): nowy instrument służący identyfikacji patologicznych hazardzistów. American Journal of Psychiatry 144, str. 1184-1188

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19