Blog

Uzależnienie, problem powracający, ale czy koniecznie?

Uzależnienie, problem powracający, ale czy koniecznie?

Nawroty w uzależnieniu mogą dotyczyć alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, hazardu oraz innych substancji czy patologicznych zachowań. Każdy, kto miał problem z uzależnieniem, może mieć nawroty, które są dla niego próbą sił. Stawienie im czoła jest nie lada wyzwaniem. Poddanie się oznaczać będzie powrót na wcześniejszą ścieżkę nietrzeźwości, a tego przecież nie chcemy.

Wychodząc z ośrodka leczenia uzależnień, pacjent mającymi problem jest zazwyczaj już świadom tego, co z jego życiem uczynił nałóg, jak wpłynął na jego psychikę, zdrowie fizyczne i najbliższych. Warto mieć na uwadze, że nawet wieloletni abstynenci niejednokrotnie doświadczają powrotu do starych nawyków. Tylko akceptując ten fakt, możemy odpowiednio przygotować się do radzenia sobie z taką sytuacją, a nawet jej zapobiec.

Jak rozpoznać objawy nawrotów?

Uzależnienie jest chorobą chroniczną. Oznacza to, że nawet zakończona sukcesem terapia i czasowe wytrwanie w abstynencji nie gwarantują powrotu do stanu sprzed nałogu. Wyjście z ośrodka jest równoznaczne z odbytą psychoterapią i zakończonym leczeniem, ale również z samodzielnym radzeniem sobie z trudnościami. Uzależnieni narażeni są wówczas na różnego rodzaju pokusy. Nie wszyscy pacjenci radzą sobie w takich sytuacjach, co powoduje, że pojawić się może nawrót choroby alkoholowej czy uzależnienia od narkotyków. W takim przypadku osobę uzależnioną trzeba jak najszybciej skierować na ponowne leczenie odwykowe, które obejmuje detoksykację organizmu oraz psychoterapię indywidualną i grupową. Celem podjęcia ponownego odwyku jest zatrzymanie rozwoju uzależnienia.

Zespół nawrotu choroby poprzedzają pewne sygnały, które każdy uzależniony lub ktoś z jego najbliższego otoczenia jest w stanie wyłapać. Można je podzielić na fazy:

– pierwsza – powrót zaprzeczania, czyli pojawiają się pierwsze obawy o to, czy uzależniony wytrwa w trzeźwości oraz zaniepokojenie swoim samopoczuciem,
– druga – charakteryzują ją zachowania ucieczkowe i obronne. Nałogowiec zaczyna przekonywać samego siebie, że nigdy nie będzie sięgać po używki, martwi się bardziej o siebie niż o innych, izoluje się od ludzi i więcej czasu spędza sam,
– trzecia – kryzys zaczyna narastać, dominuje smutek, przygnębienie, chory przestaje planować w sposób realny swój dzień i najbliższą przyszłość,
– czwarta – nastaje utarta zdolności do działania. To etap, na którym małe problemy urastają do rangi dużych, uzależniony złości się szybko na siebie i bliskich, ma poczucie klęski i tego, że niczego nie da się rozwiązać,
– piąta – popadanie w depresję, czyli brak chęci do działania, niejedzenie lub objadanie się, zaburzenia snu, coraz większe przygnębienie i samotność,
– szósta – osoba uzależniona traci kontrolę nad swoim zachowaniem, wymyśla usprawiedliwienia, aby nie chodzić na terapię, odrzuca pomoc, mimo iż czuje, że jest bezradna, czuje, że znalazła się w sytuacji bez wyjścia,
– siódma – występuje coraz większe użalanie się nad sobą i uzależniony zaczyna myśleć o piciu towarzyskim, ma nadzieję, że picie będzie „normalne” i pomoże pokonać ten chwilowy spadek formy psychicznej,
– ósma – na tym etapie charakterystyczna jest złość na siebie, na kogoś, na świat, frustracja, gniew, zerwanie kontaktów oraz niepanowanie nad własnymi emocjami,
– dziewiąta – to wtedy osoba uzależniona sięga po pierwszy kieliszek i rozpoczyna picie po to,
aby poradzić sobie z problemami. Znowu pojawiają się wstyd, poczucie winy, utrata kontroli.

Uzależnienie, problem powracający, ale czy koniecznie_ Blog Ośrodek Terapii Nefo

Jak poradzić sobie z powracającym uzależnieniem?

Z pewnością każda osoba, która zakończyła sukcesem terapię alkoholową i przeszła przemianę, nie będzie chciała wrócić do nałogu. Jednak jak to zrobić? Jedną z opcji jest samoobserwacja, która pozwoli wyłapać momenty zagrażające abstynencji. Wówczas zaistnieje jeszcze szansa na to, aby nie wejść do pubu na drinka lub do sklepu monopolowego. Zawrócenie w takich sytuacjach jest ratunkiem przed tym, aby ponownie nie wpaść w nałogowe picie. Kolejnym trudnym momentem jest ten, kiedy dookoła znajomi częstują alkoholem. Na krótką istnieją wytłumaczenia, jak np.: nie pije, bo prowadzę, biorę leki, jestem chory. Docelowo jednak lepiej zakomunikować wprost, że w ogóle nie pije się alkoholu. Jeżeli i to nie pomoże, a namowy nie ustąpią, zawsze można zmienić towarzystwo, bo w końcu chodzi o nasze zdrowie.

Gdy czujemy, że nadchodzi kryzys, można także poprosić o pomoc inną osobę po przejściach, która także miała do czynienia z uzależnieniem. Tylko taka osoba jest w stanie naprawdę zrozumieć, przez co przechodzimy. Głód może o sobie dać znać w niespodziewanym momencie i jest to problem, który dotyczy również osób żyjących już wiele lat w trzeźwości. Chwile słabości należy traktować jako sygnał, który pokazuje, że w Twoim życiu dzieje się coś złego, coś, co pcha Cię w sidła nałogu, wymaga wytłumaczenia i sięgnięcia po pomoc.

Bądź czujny

Aby z jak największym prawdopodobieństwem uchronić się przed ryzykiem wystąpienia nawrotu uzależnienia, nigdy nie należy w pełni wyzbywać się odpowiedniej czujności. Bardzo pomocne może okazać się zdobycie jak największej ilości informacji na temat swojej choroby, jak również informacji czym jest nawrót uzależnienia. Tylko pełna świadomość o przewlekłości, a także o niebezpieczeństwach, jakie mogą wystąpić, są w stanie zapewnić nam należytą ochronę. Jeśli zauważymy u siebie opisane wyżej objawy, warto spotkać się z terapeutą lub udać się na szczerą rozmowę w mitingu AA.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19