Uzależnienia

Zespół Abstynencyjny. Czy jest groźny dla zdrowia?

Zespół Abstynencyjny. Czy jest groźny dla zdrowia?

Choć najbardziej popularną radą, jaką słyszą osoby chcące wyjść z nałogu, jest określenie: idź na terapię, to wcześniej jest coś jeszcze. Za dwoma wyrazami – rzuć alkohol, kryje się cała masa zdarzeń w organizmie, które nie do końca są przyjemne. Ale są konieczne, by iść dalej i uwolnić się od nałogu.

AZA czyli alkoholowy zespół abstynencyjny

Pojawia się w momencie, gdy osoba uzależniona rezygnuje ze spożywania alkoholu. Organizm odreagowuje to w określony sposób. Wtedy mamy do czynienia z zespołem abstynencyjnym. W przeważającej części jest odbierany jako niezwykle uciążliwy, ale raczej niegroźny. W skrajnych przypadkach, może stanowić jednak zagrożenie życia.

Pierwsze symptomy AZA pacjenci odczuwają już po dobie od zaprzestania przyjmowania alkoholu. Jeżeli nałóg był w bardzo zaawansowanym stadium, takie objawy pojawiają się nawet po kilku godzinach. Można je podzielić na dwie fazy. W pierwszej, możliwe są biegunki, wymioty, nudności, uderzenia gorąca, bóle głowy oraz mięśni. Druga faza to rozdrażnienie, zaburzenie snu, napady lękowe, stany depresyjne.

Zespół abstynencyjny może występować w formie łagodniejszej i z powikłaniami. Wszystkie wymienione powyżej objawy, to forma łagodna AZA. Mijają one samoistnie, zazwyczaj po kilku dniach. Jednak, gdy do wszystkich wymienionych objawów dołączą majaczenie, omamy oraz delirium tremens, sprawa zaczyna robić się poważna. Biała gorączka alkoholowa to jedno z najniebezpieczniejszych zaburzeń związanych z AZA. Jeżeli wystąpi, bezwzględnie wezwij lekarza. Taka sytuacja może stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia osoby wychodzącej z nałogu.

Delirium tremens – objawy

Gorączka alkoholowa to takie schorzenie, którego nie sposób nie zauważyć. Pacjent ma wtedy przyspieszony oddech, drżą mu mięśnie a także ma drgawki. Dochodzi do tego wzmożona potliwość, gorączka, nudności i wymioty. Często towarzyszą mu odwrócenie rytmu snu, silne lęki oraz omamy wzrokowe. Nieobce są również silne wahania nastroju, pobudzenie oraz urojenia, które nie mają żadnego poparcia w rzeczywistości.

Gorączka ta występuje najczęściej u pacjentów z długotrwałym nałogiem alkoholowym. Nagłe odstawienie napojów procentowych powoduje swego rodzaju szok dla organizmu. Na szczęście medycyna zna już rozwiązania na te bolączki, więc nie wahaj się dzwonić po pomoc do lekarza. W przypadku tych symptomów AZA może okazać się niezbędna.

Detoksykacja organizmu

To pierwszy krok w wychodzeniu z nałogu alkoholowego. Nagłe odstawienie napojów alkoholowych niesie za sobą zespół abstynencyjny, wraz ze wszystkimi jego negatywnymi skutkami. Pocieszające jednak jest to, że nie trwają one wiecznie. Choć każdy organizm reaguje inaczej, przyjmuje się, że ten proces trwa minimum 7 do 10 dni. Można go przeprowadzić w warunkach domowych, jednak to wymaga dużo siły i samozaparcia. Drugą opcją są specjalne ośrodki, które zadbają o uzależnionego pod każdym kątem. Jedno jest pewne. To bezpieczny proces, dzięki któremu organizm nabiera sił i regeneruje się po nadmiernym przyjmowaniu alkoholu. Następnym krokiem jest zgłoszenie się na terapię uzależnień.

Terapia leczenia uzależnień

Warunek jest jeden – uzależniony musi zgodzić się na terapię i przyjść na nią trzeźwy. Wykwalifikowana kadra z ośrodka leczenia uzależnień dokona wstępnej diagnozy, będącej podstawą do skierowania na terapię indywidualną lub grupową. Zależy to od wielu czynników, ale sprowadza do jednego – pracy uzależnionego nad samym sobą. I trwa zwykle 12 miesięcy. Warto tu również dodać, że terapia to nie spotkania Anonimowych Alkoholików, gdzie nie wszyscy otrzymują prawo głosu. Na terapii każdy działa aktywnie.

Zespół abstynencyjny to pierwszy krok w kierunku wykreślenia alkoholu ze swojego życia. Ta silna reakcja organizmu będzie pierwszą z przeszkód, jakie trzeba będzie pokonać w drodze do trzeźwości. Jednak warto zrobić to dla innych, dla bliskich, ale przede wszystkim dla siebie.

Dołącz do nas na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19