Blog

Życie w domu z teściową, a miało być tak pięknie

Życie w domu z teściową, a miało być tak pięknie

Teściowa jest czarnym charakterem nie tylko w dowcipach. Czas pokazuje, że może nieźle namieszać w małżeństwach i stanowić główną przyczynę ich rozpadu. Oczywiście istnieją wyjątki, kiedy teściowa jest inteligentną, ciepłą i życzliwą osobą oraz stara się nie ingerować w życie dzieci i wnuków. Jednak przyznajcie, że są to, mimo wszystko, wyjątki. Większość nie jest w stanie przyjąć i zrozumieć, że po ślubie pierwsze miejsce zajmuje małżonek, a nie mamusia. Fakt ten zazwyczaj prowadzi do przykrych konsekwencji.

Najlepiej byłoby od razu mieszkać na swoim, po swojemu prowadzić dom i nie być od nikogo zależnym. Jednak, skoro na razie nie ma takiej możliwości, obie strony powinny dołożyć starań, by wspólne mieszkanie było znośne dla wszystkich. W końcu wszystkim powinno zależeć na tym, by relacje w rodzinie były jak najlepsze.

Rywalizacja

Jak wszystkim wiadomo, rywalizacja pomiędzy nowożeńcami i teściami jest częstym zjawiskiem. Aby uniknąć konfliktów, teściowie powinni uświadomić sobie, że młodzi stanowią odrębną rodzinę i że są to już dorosłe osoby umiejące samodzielnie podejmować decyzje. Oczywiście można udzielać rad, ale tylko wtedy, kiedy młodzi sami o to poproszą. Często bywa tak, że teściowie przyjmując pod dach nowożeńców, starają się im pokazać, że to ich dom i oni tu rządzą. Jest to zdecydowanie błędna postawa. Jeśli już podjęto decyzję, że dzieci mają zamieszkać z rodzicami, należy uwzględnić fakt, że młodzi stają się również mieszkańcami tego domu. Młodzi mają prawo do własnych decyzji, ustalenia swojego rytmu życia i wartości, którymi będą się kierować.

Warto zatem ustalić zasady wspólnego życia pod jednym dachem i przestrzegać ich z obydwu stron. Najważniejsza zasada to rozmawiać, dzielić się swoimi odczuciami i obawami, na bieżąco reagować w sytuacjach niewyjaśnionych i nie czekać aż problemy jeszcze bardziej narosną.

Życie w domu z teściową, a miało być tak pięknie, Blog Ośrodek Terapii Nefo

Lekcja życia

Mieszkanie z teściową to niewątpliwe spore wyzwanie dla każdej ze stron, a szczególnie kobiety wprowadzającej się do domu teściów, gdzie obwiązują reguły, do których musi się przystosować. Teściowa może znacznie przyspieszyć albo utrudnić adaptację synowej do nowych warunków. Wiele kobiet nawet po ślubie traktuje syna jak dziecko, a jego żonę jak małą dziewczynkę, której chcą dawać rady i pouczać. Wspólne mieszkanie staje się wówczas lekcją życia udzielaną synowej, co często psuje relacje małżeńskie i prowadzi do konfliktów z błahych powodów.

Problemem bywa również nadopiekuńczość teściowej i jej nieustanna ingerencja w życie młodego małżeństwa. W takim wypadku ważna jest postawa syna, który w porę powinien zaingerować. Młoda żona natomiast nie powinna bać się wyrażać i bronić własnego zdania. Oczywiście należy to robić w grzeczny i taktowny sposób. Kłótnia z teściową raczej nie poprawi atmosfery we wspólnym mieszkaniu. Zamiast palić za sobą mosty, lepiej szczerze porozmawiać, podziękować za rady i uświadomić, że sami wiemy, co będzie dla nas najlepszym rozwiązaniem.

Polem konfliktów bywa również kuchnia. Wiele teściowych lubi wtrącać się w kulinarną działalność synowych i udowadniać im, że nie znają się na gotowaniu. Dlatego lepiej nie spotykać się razem w kuchni i samodzielnie zająć się przyrządzaniem posiłków. Chociaż z drugiej strony, czasami warto załagodzić sytuację i poprosić doświadczoną gospodynię o rady, sprawdzone przepisy i drobną pomoc przy gotowaniu.

Plusy mieszkania z teściową

Wspólne mieszkanie z teściową może mieć także swoje plusy. Z pewnością jest to duża oszczędność pieniędzy, które można odłożyć na wkład własny mieszkania lub domu, kiedy będziecie starali się o kredyt hipoteczny. Jest to także dowartościowanie teściów, którzy czują się nadal potrzebni i cieszą się, że mogą pomóc. Dodatkowo sporym plusem jest fakt, że kiedy urodzi się dziecko, młoda mama ma zapewnioną pomoc i pierwsze rady przy wychowywaniu (oczywiście nie można dopuścić do przejmowania kontroli nad wychowywaniem wnuka). Małżonkowie natomiast bez problemu mogą zostawić malucha u teściów i wybrać się do restauracji, kina czy na krótkie wakacje.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19