Blog

Jak budować zaufanie w związku?

Jak budować zaufanie w związku?

Zaufanie do partnera to fundament w budowaniu długotrwałej i szczęśliwej relacji. Wiele osób nie wyobraża sobie udanego małżeństwa bez wzajemnego zaufania, które budowane jest przez lata. Niestety bardzo często nadużywamy ufności naszego partnera życiowego i dajemy mu powody do zazdrości czy niepewności. Działa to również w drugą stronę, nasz partner też może dawać nam niepewność oraz brak stabilności. Wtedy robi się nieprzyjemnie, a zaufania nie da się w prosty sposób odbudować. Bardzo często po prostu nie ma możliwości na odbudowanie straconej ufności. Jak więc nie dopuszczać do sytuacji kryzysowej w twoim związku?

Dlaczego tracimy zaufanie do ukochanej osoby?

Mówi się, że „nie ma miłości bez zazdrości”, a w każdej plotce jest ziarnko prawdy. Zazdrość to jeden z przyczyn braku zaufania. Powstaje ona, kiedy nie jesteśmy pewni siebie, kiedy czujemy się mało atrakcyjni, mało zabawi lub nie wystarczająco dobrzy dla ukochanego. Uważamy, że ukochany jest bardziej atrakcyjny, dlatego bierzemy pod uwagę możliwość, że mógłby spodobać się komuś innemu lub jemu mogłaby spodobać się inna osoba. Wszystko to prowadzi do obawy przed zdradą partnera lub jego odejściem. Można pokusić się o stwierdzenie, że tylko czekamy na to, aż on również zauważy, że nie jesteśmy odpowiedni dla niego i sami spróbujemy szukać szczęścia gdzie indziej. Pozytywnym faktem zazdrości, jest to, że zazdrość oznacza, iż zależy nam na drugiej osobie.

Pokochajmy i postarajmy się zrozumieć siebie samego.

Musimy wiedzieć, czego chcemy, musimy poznać siebie oraz pokochać, musimy lubić spędzać czas samemu ze sobą. Każda z wymienionych czynności nie jest prosta do zrobienia, ale małym krokami na pewno uda nam się osiągnąć sukces. Jednym z motywacji do zmiany samego siebie, może być fakt, że nie uda się nam stworzyć udanego związku, jeżeli nie zadbamy o relację ze sobą. Pewność siebie, poczucie własnej wartości, przekonanie o własnej atrakcyjności, nie mogą zależeć od oceny innych osób. Powinny one wypływać z naszego wnętrza. To, jak czujemy się sam ze sobą, zależy tylko od nas, nikt nie ma prawa na to wpływać, ani o tym decydować. Zaakceptujmy samego siebie, nabierzmy pewności siebie, jak uważa Maxwell Maltz „Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym”. Nie ograniczajmy się i pozwólmy sobie na szczęście, pozwólmy sobie stworzyć zdrową i szczęśliwą relację.

Nauczmy się rozmawiać, budujmy dojrzałą relację.

Dzięki zaufaniu możemy budować bliskość oraz intymność, daje ona szczęście oraz poczucie bezpieczeństwa. Dobrze zbudowany związek charakteryzuje się równowagą pomiędzy wolnością a poczuciem przynależności oraz odpowiedzialności za partnera. W dojrzałym związku dwie osoby wiedzą, czego chcą, potrafią jasno określić granice. Potrafią rozmawiać o zachowaniach, które są dla nich odpowiednie oraz o tych, które są nie do zaakceptowania. Dojrzałe związki potrafią przestrzegać ustalonych zasad, które prowadzą do wzajemnej troski oraz lojalności.

Nie próbujmy kontrolować ukochanej osoby. Zaufanie to klucz do zdrowej oraz harmonijnej relacji dwojga ludzi. Nie uda nam się jej stworzyć, jeżeli będziemy kontrolować swojego partnera, najlepiej 24 godziny na dobę. Kontrola każdego ruchu partnera, z góry skazana jest na porażkę. Dodatkowo wpływa bardzo negatywnie na wzajemne relacje. Nasz partner będzie czuł się osaczony, ponieważ takim zachowaniem naruszana jest jego prywatność. Dodatkowo może być mu przykro, ponieważ będzie miał poczucie, że ukochana osoba ma o nim negatywne zdanie. My z kolei możemy powoli popadać w paranoję. Osoby te często sprawdzają wszystko, co stanie się podejrzane: SMS-y, komputer, mogą podsłuchiwać każdą rozmowę, sprawdzać pocztę, czuć niepokój podczas rozłąki z partnerem. Stanie się to bardzo niezdrowe, wręcz toksyczne. Z czasem możemy czuć się źle do tego stopnia, że poczujemy się niekochani. To prowadzi do kłótni, nierozumień, przykrości.

Złoty środek.

Niestety nie ma jednego złotego środka, który działa na każdego i pozwoli uniknąć zazdrości oraz pozwoli nam ufać bezgranicznie w związkach partnerskich. Wszyscy uczymy się na własnych błędach i musimy wyciągać wnioski z lekcji, które przynosi nam życie. Tylko w taki sposób zmienimy i poznamy siebie samego. Pamiętajmy, że związek to partnerstwo i wzajemny szacunek. W chwilach kryzysu starajmy się przypomnieć sobie, dlaczego partner pokochał nas, na pewno znajdziemy niejeden powód. Nie skreślaj długotrwałej relacji, z powodu nieporozumień lub przez błędne domysły. Dawaj szanse, sam na pewno chciałbyś ją otrzymać.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19