Blog

Jak radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami?

Jak radzić sobie z traumatycznymi doświadczeniami?

Traumatyczne doświadczenia często, choć nie zostawiają nam żadnych blizn fizycznych, zostawiają niewidzialne blizny w naszej głowie, z którymi znacznie trudniej jest się uporać. Tych blizn nie dostrzegą inni, dlatego często znajomi nie mają nawet świadomości o ich istnieniu. Jednak dla osoby ze zespołem stresu pourazowego (PTSD) są one symbolem urazów psychicznych, które wpływają, a nawet warunkują jej zachowania w każdej dziedzinie życia.

PTSD – co to właściwie jest?

PTSD pochodzi od angielskiej nazwy zaburzenia „Post-traumatic stress disorder”. Skrót ten używany jest do określenia zaburzenia psychicznego będącego skutkiem traumatycznych doświadczeń czy wydarzeń.

Zespół stresu pourazowego pojawia się u niektórych osób, które doświadczyły bądź były świadkiem traumatycznych wydarzeń, takich jak: gwałt, ciężkie pobicie, porwanie, wojna czy inna sytuacja, w której ich zdrowie czy życie mogło być narażone na niebezpieczeństwo.

Czasem na PTSD cierpią także osoby, które nie doświadczyły traumatycznego wydarzenia w kontekście konwencjonalnych przykładów. Zespół stresu pourazowego może objawić się także np. po utracie ukochanej osoby.

Jakie daje objawy zespół stresu pourazowego?

Zespół stresu pourazowego nie pojawia się od razu po wydarzeniu. Pierwsze symptomy możemy zwykle zauważyć po miesiącu bądź kilku miesiącach, lecz nie brakuje także przypadków, w których pierwsze objawy pojawiają się dopiero nawet po kilku latach!

Symptomy PTSD

Objawów stresu pourazowego jest naprawdę wiele, dlatego często są ciężkie do zidentyfikowania, szczególnie jeśli występują dopiero po latach od traumatycznego doświadczenia.

Symptomy stresu pourazowego możemy podzielić na 3 główne grupy:

 • Zespół symptomów związanych z odtwarzaniem traumatycznego wydarzenia – Bardzo często osoby cierpiące na PTSD mają uciążliwe myśli związane z tragicznym zdarzeniem. Wiele pacjentów z zaburzeniem zespołu stresu pourazowego odczuwa tzw. przebłyski, które uniemożliwiają im normalnie funkcjonowanie, gdyż na nowo przypominają o wydarzeniu. W nocy odpoczynek mogą im utrudniać koszmary senne, w których sytuacja powtarza się „na nowo”. Często takie retrospekcje są odczuwane, jako bardzo realne, dlatego osoby cały czas przeżywają traumę „na nowo”.
 • Zespół symptomów PTSD związanych z unikaniem miejsc oraz ludzi, które są związane z traumą – osoby z PTSD są zazwyczaj wycofane, gdyż boją się napotkać coś, co wywoła tragiczne i bolesne wspomnienia. Wiele z nich zamyka się w sobie i izoluje nawet od najbliższych osób.
 • Zespół symptomów związanych ze zmianą zachowania – osoba ze zespołem stresu pourazowego może doświadczać nadmiernej pobudliwości i nadwrażliwości. Może mieć problem ze zrozumieniem świata oraz postrzeganiem go, jako wyłącznie niebezpiecznego miejsca. Osoba z PTSD nie czuje się bezpiecznie, nawet gdy jej bezpieczeństwo jest pewne.

Czynniki ryzyka PTSD – kto jest narażony?

Choć zespół stresu pourazowego może dotknąć każdą osobę, są pewne czynniki ryzyka, które mogą przyczynić się do powstania tego zaburzenia psychicznego. Wśród nich możemy wymienić:

 • Długotrwały stres na bardzo wysokim poziomie.
 • Doświadczenia traumatyczne w dzieciństwie, np. przemoc fizyczna rodziców.
 • Prowadzenie ogólnie stresującego życia, np. stresująca praca lub partner.
 • Problemy z używkami.
 • Inne zaburzenia natury psychicznej, np. zaburzenia lękowe lub depresja.
 • Brak wsparcia bliskich i rodziny.

Dlaczego niektórzy cierpią na PTSD, a inni nie?

Samo wydarzenie traumatyczne nie warunkuje PTSD. Są osoby bardzo odporne psychicznie, które nawet po wielu traumatycznych wydarzeniach, nie cierpią na zespół stresu pourazowego.

PTSD warunkują m.in. wyżej wspomniane czynniki ryzyka, lecz także nasza płeć czy obciążenia genetyczne. Według badań kobiety ze względu na wyższą wrażliwość emocjonalną są bardziej podatne na zaburzenie zespołu stresu pourazowego.

Wiele zależy od tego, jak wyglądało nasze dotychczasowe życie, ale także, czy i jakie wsparcie dostaliśmy od najbliższych po traumatycznym wydarzeniu. Wiele osób cierpi na PTSD, gdyż nie dostały odpowiedniego wsparcia od najbliższych w momencie, gdy najbardziej tego potrzebowali.

Zespół stresu pourazowego – czy da się zapobiec?

Zła wiadomość – zespołu stresu pourazowego może doświadczyć każdy. Co więcej, według amerykańskiego centrum badawczego PTSD (National Centre for PTSD) aż 7-8% dorosłych co najmniej raz w życiu doświadczyło mniejszych bądź większych symptomów utożsamianych z zespołem stresu pourazowego.[1]

Jak leczyć PTSD?

Najlepszym wyjściem jest udanie się po pomoc do specjalisty.

W Polsce wciąż wiele osób bardzo broni się przed pójściem do psychologa bądź psychiatry. Istnieje fałszywe przekonanie, że na takie spotkania chodzą wyłącznie osoby z bardzo dużymi zaburzeniami. Nie jest to oczywiście prawdą.

Psychiatra zajmujący się traumami latami studiował i dokształcał się, by pomóc Ci właśnie w takich sytuacjach. Pójście do takiego specjalisty powinno być zupełnie tak samo naturalne, jak zawołanie mechanika do naprawy auta. Oboje są fachowcami w swoim zawodzie. Prawdopodobnie nie porwałbyś/porwałabyś się na naprawianie samodzielnie auta, dlatego, jeśli podejrzewasz u siebie PTSD, umów się do zawodowca, który pomoże Ci rozprawić się z traumą w Twojej głowie.

 

[1] https://www.ptsd.va.gov/understand/common/common_adults.asp

 

Odwiedź stronę Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO na Facebooku.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19