Blog

Mechanizmy psychologii pozytywnej wsparciem w wychodzeniu z nałogów

Mechanizmy psychologii pozytywnej wsparciem w wychodzeniu z nałogów

Wychodzenie z nałogu jest ciężkim i długofalowym procesem. W takich sytuacjach nieocenioną pomocą jest wsparcie osób najbliższych. Dużym ułatwieniem może być także fachowa wiedza dotycząca terapii uzależnień.

Choć psychologia uzależnień jest bardzo starą dziedziną, dopiero 23 lata temu zostało rzucone na nią nowe światło. W 1998 roku Martin Seligman zwrócił uwagę na to, że większość badań naukowych dotyczących terapii osób uzależnionych skupia się wyłącznie na ustaleniu problemu oraz jego eliminacji. Co więcej, większość badań za nieocenioną pomoc w terapii uznawała przyjmowanie odpowiednich pigułek medycznych, które miały pomóc m.in. w leczeniu depresji występującej u wielu pacjentów wychodzących z nałogu. Klasyczne podejście do terapii uzależnień skupia się więc na problemie wywodzącym się z ludzkich słabości.

Zupełne inną orientację oferuje nowoczesne podejście psychologii pozytywnej, według której, zamiast skupiać się na słabościach, powinniśmy się skupić na atutach i sile jednostki. Jej mechanizmy mogą być dużą pomocą w wychodzeniu z nałogów.

Psychologia pozytywna – co to właściwie jest?

Psychologia pozytywna proponuje zupełnie nowe spojrzenie na człowieka. Inicjator tego nurtu psychologicznego określa to podejście, jako ,,skoncentrowanie się na rzeczach, które sprawiają, że życie jest warte życia.” [1]

Przedmiotem zainteresowania psychologii pozytywnej jest więc po prostu dobre życie, które satysfakcjonuje jednostkę oraz nadaje jej poczucie wartości i celu.

Jak postrzegane jest uzależnienie w psychologii pozytywnej?

Według psychologii pozytywnej większość nałogów związana jest z nawykowym unikaniem nieprzyjemnych emocji czy wydarzeń poprzez użytki.

Na początku osoba uzależniona traktuje swoją używkę, jako rzecz, która pozwala jej na chwilową przyjemność. Niestety, takie tymczasowe niebo z czasem najczęściej przeradza się w piekło, w którym nie potrafimy już sami ugasić ognia.

Psychologia pozytywna, a wychodzenie z nałogu

Psychologia pozytywna proponuje nowe podejście w terapii uzależnień. Skupia się na budowaniu pozytywnych stron charakteru, które pomogą jednostce rozwiązywać efektywnie wszystkie życiowe potyczki.

Zamiast koncentorwać się na znalezieniu i reakcji na problemy, powinniśmy zidentyfikować mocne strony, które nie tylko pozwolą nam radzić sobie z życiowymi rozterkami, lecz także pomogą nam w rozwijaniu się i osiągnięciu szczęścia.

Nie należy mówić tutaj jednak o tzw. efekcie Polyanny. Psychologia pozytywna nie opiera się na myśleniu i robieniu rzeczy wyłącznie przyjemnych, lecz na uznaniu problemu bez zgłębiania się w jego patologizację.

Psychologowie zajmujący się terapią pozytywną uważają, że wychodzenie z nałogu nie powinno być wyłącznie reemisją uzależnienia, lecz zbudowaniem bardziej satysfakcjonującego życia, które pozwoli osobie już nigdy nie odczuć potrzeby powrotu do nałogu.

Jakie działania psychologii pozytywnej mogą pomóc w wychodzeniu z nałogu?

Jedynym sposobem na całkowite odcięcie się od uzależnienia jest stworzenie życia, w którym już nigdy nie będziemy odczuwali potrzeby sięgania po chwilowe przyjemności. Życia, które będzie nas satysfakcjonowało i będzie nam pozwalało stawać się lepszymi ludźmi.

Inicjator psychologi pozytywnej poleca wdrożenie w swoje życie tzw. pozytywnych interwencji. Pozytywne interwencje są to codzienne działania, które promują pozytywne myśli, uczucia czy emocje. Mogą być to na przykład afirmacje czy listy wdzięczności.

Psychologia pozytywna za wsparcie w terapi uzależnień uznaje m.in.:

 • Praktykę wdzięczności
 • Praktykę uważności
 • Medytację
 • Codzienne wizualizacje dotyczące idealnego życia
 • Afirmację
 • Zaangażowania w projekty społeczne i wolontariaty
 • Ćwiczenia fizyczne

Codzienne kształtowanie dobrych nawyków i myśli według psychologii pozytywnej pozwala osobom uzależnionym na stworzenie życia, w którym używki nie będą potrzebne, gdyż prawdziwie szczęśliwy człowiek nie szuka uciechy w chwilowych rozkoszach.

[1] M.E. Seligman, Authentic happiness: Using the new positive psychology to realize your potential for lasting fulfillment, Free Press, 2002, strona 4

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19