Blog

Sekty – zło XXI wieku

Sekty – zło XXI wieku

Sekty są obecnie jednym z najgroźniejszych zjawisk społecznych, występujących na świecie. Ich ofiarami padają zazwyczaj ludzie młodzi, wrażliwi i zagubieni w otaczającym ich środowisku. Na przełomie XX i XXI wieku, w Polsce nastąpił rozwój działalności sekt i nowych ruchów religijnych. Szacuje się, że na świecie funkcjonuje ponad 100 milionów wyznawców różnych sekt, a w Polsce jest ich około 300 grup.

Czym jest sekta?

Już samo pochodzenie słowa „sekta” budzi wiele kontrowersji. W pierwszym znaczeniu termin te wywodzi się od słowa „sequor”, czyli iść, podążać za kimś i oznacza ludzi podążających za swoim przywódcą. Drugie znaczenie to „secare”, czyli odcinać, oddzielać. Oznacza to, że sektę definiuje się jako grupę religijną, która oderwała się od pierwotnej religii, nurtu. Według definicji szerszej jest nią odizolowana od środowiska zewnętrznego grupa społeczna, posiadająca własną, odmienną od powszechnej hierarchię wartości, na której czele stoi wyidealizowany przywódca, wymagający lojalności od podwładnych. Grupa stanowi dla nich najważniejszy, a czasami nawet jedyny rodzaj więzi społecznych.

Sektą może być zarówno organizacja religijna, która oddzieliła się od większej grupy wyznaniowej, jak i grupa społeczna, a nawet zawodowa czy hobbystyczna. Grupy religijne o charakterze sekt współcześnie określa się bardzo często jako nowe ruchy religijne, grupy parareligijne lub grupy kultowe. Charakteryzują się one:

– obecnością lidera, przywódcy czy guru, który posiada władzę totalną nad osobami należącymi do grupy. Decyduje praktycznie o wszystkim, a jego działanie nie podlega dyskusji. Przywódca uważany jest za nieomylnego i nikt nie ma prawa podważać jego zdania,

– izolacyjnym charakterem wspólnoty, rezygnacją z utrzymywania kontaktów z osobami spoza niej; dotyczy to zarówno przyjaciół i znajomych, jak i rodziny,

– niekwestionowaniem działań sekty, struktur ani filozofii. Nie istnieje otwarta dyskusja, a wszelkie pytania, czy wątpliwości, traktowane są jako ataki,

– brakiem kontroli nad finansami organizacji; członkowie nie mają pojęcia, na co przeznaczane są pieniądze, nie mają nawet prawa tego dociekać. Ponadto ich obowiązkiem jest wspieranie organizacji finansowo,

– zatrzymaniem wszelkiej indywidualności, sprowadzeniem jednostki do wspólnoty, myśleniem w kategoriach my (czyli wspólnota), a nie ja (jako indywidualny człowiek),

– manipulacją przy pomocy poczucia winy, stwarzaniem nieistniejących przewinień w celu wzbudzenia poczucia winy,

– wzbudzaniem lęków, stwarzaniem sytuacji, w której członek sekty myśli, że bez niej sobie nie poradzi i nie przetrwa,

– totalny wpływem wspólnoty na każdy aspekt życia człowieka. Przejawy buntu traktowane są jako manipulacje, mające na celu ośmieszenie i zniszczenie grupy.

Dlaczego ludzie trafiają do sekt?

Większości ludzi wydaje się, że są odporni na działanie sekt i psychomanipulacji, i w ten sposób przestają być ostrożni. Zapominają tym samym, że manipulacja w gruncie rzeczy polega na tym, że osobie manipulowanej wydaje się, iż to ona podejmuje wszystkie decyzje. Przez takie podejście nie jest ona świadoma tego, że została poddana psychomanipulacji. Niestety coraz mniej społeczeństwa, nie zdaje sobie sprawy, jak łatwo można poddać kontroli całe ich zachowanie. W ten sposób zupełnie tego nieświadomie, można znaleźć się pod wpływem osób trzecich. A im bardziej zabrniemy w sieć manipulacji i uzależnienia od organizacji, tym trudniej będzie nam się z niej uwolnić.

Sekty - zło XXI wieku, Blog Ośrodek Terapii Nefo

Niebezpieczeństwo, jakie niosą sekty

Sekty mają totalitarny charakter. Ich najważniejszym celem jest zdobycie człowieka w całości, czyli zawłaszczenie jego psycho-fizyczną sferą. Sekty uderzają w podstawowe prawa i wolność. Przyczyniają się do zniszczenia osobowości, indywidualności przez przyswajanie grupowej mentalności, wykluczenie samodzielnego myślenia, przyjmowanie wyłącznie narzuconych form zachowania i poglądów. Ponadto wykorzystują czas i energię, doprowadzając do fizycznego i psychicznego wyczerpania. Pozbawiają intymności, prywatności przez zerwanie lub ograniczanie relacji międzyludzkich czy więzi rodzinnych. Zdarza się również, że sekty zarządzają finansami osób werbowanych, stosując presję prowadzącą do oddania grupie znacznych kwot pieniężnych. Dodatkowo stosują metody łamania woli jak np. niepełnowartościowe odżywianie, niedostateczna ilość snu, zastraszanie, wzbudzanie poczucia winy.

Do konsekwencji przynależności do sekty może należeć również utrata tożsamości, charakteryzująca się niemożliwością istnienia poza grupą oraz odrzuceniem dawnego stylu życia, czego efektem jest nadanie nowego imienia. Do tego należy dodać zmiany osobowości, przejawiające się postawą odrzucenia i nienawiści wszystkiego, co zewnętrzne. Bardzo często występuje również dezorientacja, polegająca na utracie zdolności funkcjonowania w ogólnoludzkiej społeczności. Pojawiają się problemy z podejmowaniem prostych decyzji, zmiana widzenia świata, naiwność wobec życia. Do konsekwencji zalicza się także paranoję, czyli manię prześladowczą. Polega ona na tym, że wszelka krytyka z zewnątrz zostaje odebrana jako atak na wartości grupy. Jednak najgorszym z możliwych ze strony sekt jest wpajanie osobom werbowanym bolesnego kompleksu winy przez obarczanie odpowiedzialnością za dawny sposób życia, używanie lęku, wpajanie fobii przed odejściem, zewnętrznym otoczeniem, zemstą grupy, dezaprobatą, utratą zbawienia.

Gdzie szukać pomocy?

Chcąc pomóc osobie, która znalazła się pod wpływem sekty, trzeba działać rozważnie i spokojnie. Przede wszystkim nie należy wywierać na osobie zmanipulowanej presji emocjonalnej. Żadne kłótnie nie będą w stanie zmienić jej podejścia do tematu. Jedynie spokojna rozmowa, może być fundamentem skutecznej pomocy. Trzeba zbudować lub odbudować zaufanie, zapewniać, że nigdy nie opuścimy i zawsze, niezależnie od przekonań, będziemy czuwać przy osobie zmanipulowanej. W żadnym wypadku nie wolno krytykować samej sekty, ponieważ wywoła to odwrotny skutek, niż ten, który chcemy osiągnąć. Bardzo przydatne jest zebranie dokładnych informacji na temat sekty, jej członków, liderów oraz działalności organizacji. Jednak należy pamiętać, aby nie wspominać o tym poszkodowanej osobie. Można poszukać kontaktu z osobami, które odeszły od danej sekty. Mogą one pomóc w wyciągnięciu bliskiej nam osoby spod wpływu organizacji. Dodatkowo warto zgłosić się po pomoc do organizacji lub ośrodka, który zajmuje się pomaganiem osobom zwerbowanym do sekty i ich rodzinom. Takie instytucje udzielą dokładnych informacji na temat sekt i postępowania w przypadku psychomanipulacji.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19