Blog

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie

Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się nadejścia pandemii, która odmieni codzienność całego świata. Niestety, rzeczywistość okazała się inna, a każdy człowiek został zmuszony do odnalezienia się w tej nowej i nieznanej nikomu sytuacji. Ciągłe zwiększanie obostrzeń doprowadziło do zamknięcia ludzkości w domach. Ograniczenie swobody miało ogromny wpływ na zdrowie psychiczne większości. Nie powinien zatem nikogo dziwić fakt, że problemy pojawiły się także w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji społecznych. Powrót do normalności był czymś, na co czekał cały świat, jednakże jest to rzeczywistość, od której można było się odzwyczaić. Jak odnaleźć się w relacjach społecznych po pandemii? Wskazówki znajdziesz poniżej!

Wpływ pandemii na psychikę człowieka

 

Wybuch pandemii spowodował ogromne szkody w psychice ludzkiej. Nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, bowiem pandemia była czymś, co nie pojawiało się w żadnych oczekiwaniach odnośnie przyszłości. Konieczność pozostania w domu i ograniczenia kontaktów społecznych z innymi ludźmi była druzgocąca dla większości, w szczególności dla osób o charakterze ekstrawertycznym. Niemożliwość wychodzenia z domu nawet do pracy, spowodowała ogrom negatywnych następstw, które wystąpiły na podłożu psychicznym człowieka.

Jak odnaleźć się w relacjach społecznych w postpandemicznym świecie?

Zmiany, jakie następują w życiu człowieka, mogą być trudne. Wiele zależności można zobaczyć na tle kondycji zdrowia psychicznego ludzkości. Pandemia przyniosła ze sobą ogrom modyfikacji, do których każdy musiał się dostosować niezależnie od swoich pragnień i potrzeb. Relacje społeczne to kategoria, w której aż nadto można było odczuć konieczność tych zmian, bowiem odcięcie od zewnętrznego świata było czymś niezbędnym, aby móc zacząć mówić o powrocie do normalności. Rezygnacja ze spotkań towarzyskich, wyjść w różnego rodzaju miejsca publiczne mogła spowodować osłabienie relacji międzyludzkich. Jak zatem odnaleźć się w relacjach społecznych? Istnieje na to kilka sposobów!

 

 Wyjdź z inicjatywą

Choć postpandemiczne życie wciąż mocno odbiega od tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni, możemy podjąć kroki przywracające w nas poczucie normalności. Jednym z nich jest odbudowywanie relacji i kontaktów międzyludzkich na żywo. Przykładem może być zaproszenie kogoś bliskiego, kogo nie widzieliśmy od początku pandemii i zaproszenie tej osoby na kawę lub spacer. Nie należy czekać, aż ktoś zadzwoni i sam to zaproponuje. Wyjście z inicjatywą na pewno sprawi, że inni docenią nasze starania.

Zacznij od małych spotkań

Pandemia zamknęła nas w domach na ponad rok i zmusiła do dostosowania się do kontaktów internetowych. Wielu z nas może odczuwać strach i obawy związane z powrotem do powszedniego życia wśród ludzi. Ważne jest, aby pamiętać, że nie trzeba skakać na głęboką wodę i planować wyjścia dużą grupą do dużych i głośnych miejsc, typu galerie handlowe czy koncerty. Takie działanie mogłoby nawet wywołać szok, bowiem organizm odzwyczaił się od dużej ilości bodźców z zewnątrz. Najlepiej zacząć od małych spotkań z jedną lub dwiema osobami, na przykład zajęciami rekreacyjnymi i stopniowo zwiększać intensywność wyjść.

Skup się na odbudowaniu relacji

Ludzie należą do gatunku, który najlepiej odnajduje się w stadzie. Przez pandemię i kontakt ograniczony do internetu oraz telefonu, to poczucie stada zostało zaburzone. Łatwo jest próbować szukać go w przypadkowych znajomościach, czy rzucając się w tłum ludzi z nadzieją, że teraz znów poczujemy się częścią większej grupy. Prawda jednak jest taka, że takie płytkie relacje jeszcze bardziej mogą przyczyniać się do naszej samotności, bo nasza uwaga poświęcona jest krótkim i intensywnym przeżyciom zamiast trwałym i długim relacjom. Ważne jest więc, aby wracając do normalności priorytetyzować wartościowych dla nas ludzi i to im poświęcać czas. Szczególnie, jeśli na przykład przez wiek mają one ograniczony dostęp do mediów.

 Sięgnij po pomoc

Efekty pandemii są wciąż odczuwalne przez każdego człowieka. Relacje międzyludzkie w świecie po pandemii jednocześnie mogą wywoływać nie tylko radość, ale i strach. Jeśli ponadto dotknęła nas strata kogoś bliskiego, nawrót nałogu czy problemy finansowe, powrót do normalności może wydawać się niemożliwy. W takim wypadku należy sięgnąć po pomoc psychologa. Grupa wsparcia którą odnajdziemy w ośrodku terapeutycznym jest bezpiecznym miejscem, gdzie nie tylko można rozmawiać o problemach, ale także trenować w sobie nawyki zdrowych relacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19