Uzależnienia

Jak uzależnienia wpływają na Twój związek?

Jak uzależnienia wpływają na Twój związek?

Życie w trójkę, czyli z Tobą, partnerem bądź partnerką, a także z nałogiem może być trudne, pełne lęków, gwałtownych zmian nastrojów i zamętu w głowie. Właśnie z tego powodu relacja staje się bardziej burzliwa, a przy tym obciążająca psychicznie. Zastanawiasz się, jak uzależnienie wpływa na związek? Konsekwencji może być wiele, dlatego musisz je poznać!

Czy nałóg ma wpływ na związek?

Na pewno doskonale zdajesz sobie sprawę z tego, że alkohol, narkotyki, hazard bądź inny nałóg ma ogromny wpływ na zachowania drugiej osoby. Szczególnie wtedy, gdy spożyje substancję odurzającą lub nie będzie miał do niego dostępu. Wtedy partner czy partnerka staje się bardziej agresywny, chwiejny, a przede wszystkim kłamie oraz manipuluje. Wówczas stworzenie trwałej i szczęśliwej relacji jest trudne. Poza tym nałóg zaczyna być najważniejszym ogniwem związku – to on dyktuje, kiedy mają nastąpić radosne chwile bądź te bardziej negatywne. Ty w tym czasie możesz poddać się temu schematowi – pamiętaj, że grozi to współuzależnieniem. Masz też kilka innych opcji – zrezygnować z tej relacji lub zacząć o nią aktywnie walczyć. Jednak potrzeba tutaj zaangażowania obu stron, bo tylko Twoje starania mogą nie być wystarczające – w końcu to nie Ty masz wyleczyć się z uzależnienia.

Jak uzależnienie wpływa na związek?

Koncentracja tylko na jednym problemie

Będąc w związku z osobą uzależnioną, po pewnym czasie dostrzeżesz, że tak naprawdę cała relacja opiera się na dostosowaniu do nałogu – do momentów, gdy jest go nieco mniej bądź więcej. W końcu Twoje marzenia, pragnienia czy potrzeby odejdą na drugi plan, bo ważniejsza staje się walka z nałogiem. Pamiętaj, że nie uda Ci się walczyć o tę relację, jeżeli z każdym dniem będziesz coraz mocniej zatracać siebie. Dlatego tak ważne jest to, abyś zadbał o siebie. Tylko w ten sposób uda Ci się zachować balans. Zwróć również uwagę na to, że pod wpływem nałogu związek staje się bardziej egoistyczny i nastawiony tylko na jedną osobę. W taki sposób trudno jest zbudować zdrową relację, gdzie jesteś Ty i Twój partner lub partnerka.

Nieobliczalne zachowania

Nałóg potrafi całkowicie zdominować myśli oraz zachowania osoby uzależnionej. Dlatego w związku może pojawić się jeszcze więcej napięć, które będą rzutowały na całą relację. Pamiętaj o tym, że życie z kimś, kto jest uzależniony, bywa nieobliczalne, a nawet niebezpieczne. Po prostu druga osoba bez dostępu do swojego nałogu bywa drażliwa, nieprzyjemna i agresywna. Jeżeli dostrzegasz takie zachowania także w swoim związku, to przede wszystkim warto zastanowić się nad tym, czy Twoje bezpieczeństwo nie jest zagrożone. Jeśli uważasz, że tak, to natychmiast powinieneś przerwać tę relację – pamiętaj, iż bez względu na swoje własne uczucia czy przywiązanie, musisz myśleć o sobie. Brak poczucia bezpieczeństwa jest bardzo wyniszczający dla Ciebie, więc czasem musisz podjąć tę decyzję, która ostatecznie przyniesie Ci wiele korzyści.

Manipulacje i obciążenie psychiczne

Najpierw problemy z uzależnieniem, później grożenie odejściem, a na koniec przepraszanie i błaganie o wybaczenie – doskonale znasz ten schemat? Wiele par, żyjących we trójkę razem z nałogiem, przechodzi przez każdy z tych etapów, a wyrwanie się z niego bywa naprawdę trudne. Tym bardziej że stanowi to też bardzo duże obciążenie psychiczne. Szczególnie w sytuacjach, gdy osoba uzależniona zaczyna Tobą manipulować, a nawet grozić, że sobie odbierze życie, jeżeli od niej odejdziesz. W takiej sytuacji nałóg ma ogromny wpływ na Twój związek – po prostu powinieneś go przerwać bądź namówić swoją drugą połówkę do leczenia. Nie daj się wciągnąć w grę, z której nie ma wyjścia, a realizacja obietnic kończy się wraz z ich wypowiedzeniem. Musisz wykazać się siłą, bo tutaj chodzi o Twoje szczęście i zdrowie – szczególnie emocjonalne i psychiczne.

Pogorszenie się relacji z bliskimi

Pojawienie się uzależnienia w związku ma wpływ nie tylko na Ciebie i drugą osobę. W końcu konsekwencje odczuwają także Twoi bliscy, przyjaciele, krewni czy dzieci. W każdym z tych przypadków dochodzi do znacznego pogorszenia relacji międzyludzkich, ponieważ trudno jest Ci przyznać do problemów, jakie pojawiły się w Twoim związku. Wtedy zaczynasz odsuwać się od wielu ludzi, więc jeszcze bardziej zatracasz się w tej coraz bardziej toksycznej relacji. W konsekwencji jeszcze trudniej jest Ci ją przerwać, a jednocześnie zaczynasz obwiniać drugą osobę o problemy, jakie pojawiły się w Twoim życiu.

Współuzależnienie

Zastanawiasz się, jak uzależnienie wpływa na związek? Jednym z najważniejszych zagrożeń jest możliwość pojawienia się współuzależnienia. W takiej sytuacji tracisz kontrolę nad swoim życiem, bo zaczyna nim sterować nałóg bliskiej osoby. Zamiast tego zaczynasz zaniedbywać swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, a nawet tracisz kontakt z bliskimi osobami. Po prostu przestajesz się liczyć, a ważniejsze staje się dostosowanie życia do nałogu Twojej drugiej połówki. Pamiętaj, że takie zatracenie siebie to spore obciążenie, które może nawet doprowadzić Cię do uzależnienia.

Dołącz do nas na Facebooku

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19