Uzależnienia

Co zrobić, jeśli Twój partner nie chce podjąć leczenia uzależnienia?

Co zrobić, jeśli Twój partner nie chce podjąć leczenia uzależnienia?

Uzależnienie partnera to ogromnie trudny problem. W obecnych czasach istnieje coraz więcej substancji, które mogą potencjalnie uzależniać, a co za tym idzie coraz więcej osób ulega uzależnieniom. Co istotne, osoby uzależnione krzywdzą nie tylko siebie, ale także partnera, rodzinę, osoby bliskie, które stają się w ten sposób osobami współuzależnionymi. Często bliscy chorego starają się zrobić wszystko, by namówić partnera na rozpoczęcie terapii uzależnienia. Nie wiedzą oni jednak, że pewne ich działania, stosowane bez wiedzy na temat mechanizmu uzależnienia, mogą spowodować więcej szkód niż korzyści. Nasuwa się pytanie jak postępować, by skutecznie namówić partnera na leczenie.

Postaraj się zrozumieć chorobę

Istotnym jest, by w pierwszej kolejności jak najwięcej dowiedzieć się o chorobie zgodnie z przysłowiem, które mówi, że w pierwszej kolejności należy dobrze poznać wroga. Zrozumienie, że uzależnienie partnera to nie jest zła wola, chęć zrobienia na złość, fanaberia czy nuda. Uzależnienie od alkoholu to bardzo ciężka choroba, poważna i niebezpieczna, która całkowicie zmienia osobowość chorego – jego myślenie w wielu sferach jak kompletnie nielogiczne, zubożone, gdyż jedyną siłą napędową jest alkohol, a w zasadzie myśl, co zrobić, by go zdobyć a potem zaszyć się w domu i pić. Dlatego też, istotne jest, aby wszyscy bliscy osoby uzależnionej edukowali się w kwestii samego uzależnienia i mechanizmów u jego podłoża w myśl zasady, że wroga trzeba dobrze poznać, aby skutecznie z nim walczyć.

Kiedy partner zmaga się z uzaleznieniem

Zatroszcz się o siebie

Co więcej – ważne, aby bliscy zrozumieli, że chcąc uratować chorego muszą się najpierw zatroszczyć o siebie. Bliscy muszą mieć świadomość swojego współuzależnienia. Problem ze współuzależnieniem jest taki, że działania podjęte przez współuzależnionych nie sprawiają, że osoba uzależniona przestaje nadużywać substancji psychoaktywnych. Wręcz przeciwnie, często zachowania osób współuzależnionych podtrzymują to błędne koło. Terapia dla bliskich osób uzależnionych pozwala zrozumieć swoje zachowania (i ich wpływ na partnera), swoje emocje, potrzeby, co doprowadzi do zmian, które zwrotnie oddziałują na chorego i mogą być przyczynkiem do podjęcia decyzji o leczeniu. Dobrym pomysłem również jest, aby bliscy poszukali sobie samopomocowych grup wsparcia dla bliskich osób uzależnionych. Wtedy będą mieli więcej sił, aby być przy uzależnionym.

Przeprowadź szczerą rozmowę

Ważna jest również szczerość i rozmowa z uzależnionym, co ważne bez żadnych wyrzutów i presji. Trzeba znaleźć moment, kiedy taka osoba będzie trzeźwa i wtedy za pomocą spokojnej rozmowy zacząć przekonywać do leczenia. Ważne, by mocno podkreślać, że chory może zawsze na nas liczyć i przejdziemy przez to razem, ale już czas na podjęcie radykalnych działań.  Dobrym sposobem jest przygotowanie się do takiej rozmowy z terapeutą, a w niektórych miejscach jest również możliwość przeprowadzenia wspólnej rozmowy interwencyjnej z terapeutą, uzależnionym i jego bliskimi.

Uzależnienie partnera NEFO

Pozwól zmierzyć się z konsekwencjami

Bardzo ważne jest, aby pozwolić alkoholikowi zmierzyć się z konsekwencji picia tzn. nie spłacać jego długów, nie sprzątać po nim – istotne jest, żeby właśnie chory zauważył, co wyczynia po alkoholu i że tak naprawdę nie ma na co czekać. Nie ma sensu prawić kazań choremu, gdyż przy tak zubożonym myśleniu jedynie co otrzymamy w odpowiedzi to liczne kłamstwa albo iluzoryczne obietnice zmiany. Jeśli już chory zaczyna składać złudne obietnice bez pokrycia to nie wolno udawać, że się wierzy w te kłamstwa. Należy w takim wypadku z premedytacją obnażać alkoholika pokazując mu i udowadniając jak wiele jego słów nie zostało dotrzymanych.

Najważniejsza jest wola wyjścia z nałogu

Najważniejszym czynnikiem decydującym o podjęciu terapii jest wola wyjścia z nałogu osoby uzależnionej. Zatem bliscy powinni robić wszystko, aby wolę tę obudzić i podtrzymywać. Należy pokazywać, jaki jest świat bez uzależnień i przypominać, że można cieszyć się życiem i drobnymi przyjemnościami.

Najtrudniej jest próbować pomagać osobie, która tej pomocy nie chce i zdecydowanie ją odrzuca. Umiejętna mobilizacja osoby uzależnionej do leczenia jest bardzo trudna, ale jest możliwa. Kluczem do tego jest cierpliwość, ale przede wszystkim w pierwszej kolejności uzdrowienie samego siebie, bo współuzależnieni bliscy nie będą stanowili dobrego wsparcia dla chorego. Uzależnienie partnera to ciężki problem, który da się pokonać.

 

Dołącz do nas na Facebook’u.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19