Blog

Mechanizmy uzależnień od alkoholu – co musisz wiedzieć?

Mechanizmy uzależnień od alkoholu – co musisz wiedzieć?

Zastanawiasz się, jak to się dzieje, że alkoholizm jest jednym z najsilniejszych, trudnych do pokonania nałogów? Ciekawi Cię, na czym polegają mechanizmy uzależnień od alkoholu? W takim razie ten artykuł jest dla Ciebie. Specjaliści z Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO podpowiadają również, w jaki sposób można pomóc choremu. Wyjaśniają, jakie znaczenie ma detoksykacja, psychoterapia oraz terapia alkoholowa online w powrocie do zdrowego trybu życia.

 

Dlaczego alkohol uzależnia?

Podłożem wszystkich mechanizmów uzależnienia od alkoholu są czynniki psychologiczne i fizyczne. Nadużywana substancja stymuluje uwalnianie dopaminy i endorfin w mózgu. Są to białka o działaniu podobnym do opiatów. Odpowiadają za uczucie przyjemności i satysfakcji. Ośrodki nagrody są coraz bardziej przeciążane, a osoba zmagająca się z nałogiem odczuwa chęć powtórzenia poprawiających samopoczucie doświadczeń. Używka z czasem osłabia samokontrolę i możliwość podejmowania decyzji, co zwiększa prawdopodobieństwo powrotu do nałogu.

Uzależnienie od alkoholu fizyczne polega natomiast na wystąpieniu tolerancji lub objawów abstynencyjnych. Tolerancja wymusza na chorym zwiększenie dawki substancji psychoaktywnej, ponieważ dotychczas przyjmowana przestała działać. Pogarszające samopoczucie symptomy odstawienia utrudniają proces wychodzenia z nałogu i detoksykacji alkoholowej organizmu.

Jak rodzi się uzależnienie od alkoholu?

Każdy człowiek potrzebuje przyjemności oraz ucieczki od trudnych doświadczeń. Substancje psychoaktywne pozwalają rozluźnić się i zapomnieć o problemach. Dlatego też czasami niewiele trzeba, aby wpaść w nałóg. W powstawaniu uzależnienia od alkoholu udział mają czynniki:

 • biologiczne – uwarunkowana genetycznie mniejsza lub większa podatność na oddziaływanie używki na organizm,
 • psychologiczne – stan relaksu i euforii poalkoholowej będzie atrakcyjniejszy dla osób borykających się z problemami psychicznymi,
 • społeczne – akceptowanie nadużywania alkoholu przez grupę społeczną lub rówieśniczą może być wyzwalaczem choroby.

Detoksykacja alkoholowa leczenie

Trzy modele rozwoju uzależnienia

W powstawaniu nałogu mogą brać udział trzy psychologiczne mechanizmy uzależnień od alkoholu. To one powodują, że nadużywanie substancji psychoaktywnych staje się koniecznością.

 1. Schemat nałogowego regulowania uczuć – wysokoprocentowa używka jest jedynym sposobem na zachowanie dobrego samopoczucia i uwolnienie się od stresu.
 2. Model iluzji i zaprzeczania – polega na niedostrzeganiu uzależnienia i jego konsekwencji dla siebie i otoczenia, obwinianiu innych oraz koloryzowaniu własnych wspomnień.
 3. Mechanizm rozproszonego i rozdwojonego „ ja” – alkoholik traci kontrolę nad własnym życiem. W stanie odurzenia odczuwa wzrost poczucia własnej wartości i zadowolenie. Będąc trzeźwym natomiast, cierpi i odczuwa wstyd, co prowadzi do powrotu do picia.

Pomoc osobie uzależnionej – co można zrobić?

Jeśli byłeś świadkiem zmagań z zaburzeniem nadużywania alkoholu, wiesz, że znalezienie skutecznego sposobu na uwolnienie się od uzależnienia może być trudne. Warto zacząć od uświadomienia alkoholikowi, że jest chory. Można w gronie rodziny porozmawiać i wyjaśnić, jak destrukcyjnie wpływa nałóg na osobę chorą i jej otoczenie. Samo wsparcie bliskich najczęściej jednak nie wystarcza. Potrzebna jest profesjonalna psychoterapia. Specjalistyczna klinika zapewnia kompleksowe leczenie. Zazwyczaj zaczyna się ono od detoksykacji alkoholowej, mającej na celu odtrucie organizmu. Wprowadza się także środki farmakologiczne, łagodzące objawy odstawienia oraz niwelujące szkody wyrządzone w organizmie.

Postaw na specjalistyczną pomoc!

Zdajemy sobie sprawę, że pierwszym i najważniejszym krokiem na drodze do powrotu do zdrowia jest chęć wyjścia z nałogu. Wykwalifikowana kadra ośrodka terapii NEFO zapewnia całodobową opiekę i wsparcie w trudnych zmaganiach z uzależnieniem od alkoholu. Oferujemy specjalistyczną pomoc w ramach intensywnej, codziennej psychoterapii. Organizujemy również spotkania grupowe, treningi zachowań, psychoedukację. Pacjenci ceniący zacisze własnego domu mogą skorzystać z terapii alkoholowej NEFO Online®. Skontaktuj się z nami, a dopasujemy leczenie do Twoich potrzeb lub bliskiej Ci osoby.

Szybki Kontakt

Lepiej późno niż później

Nigdy nie jest za późno, żeby zadbać o siebie lub o swoją rodzinę.
Skontaktuj się z nami, a postaramy się odpowiedzieć możliwie szybko.

Naszą misją jest pomoc osobom uzależnionym i ich bliskim.

 

Dane Firmy

Ośrodek Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o o., pl. 11 Listopada 10, 87-600 Lipno, Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000718590

Regulamin Ośrodka Terapii Uzależnień NEFO Sp. z o.o. w Wądzyniu

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady leczenia i korzystania z oferty terapeutycznej, a także prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w Ośrodku.
 2. Regulamin dotyczy każdego pacjenta przebywającego w Ośrodku. Każdy pacjent podejmujący terapię w Ośrodku zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Przestrzeganie regulaminu daje pacjentowi warunki do maksymalnej koncentracji na leczeniu.

 

I . OBOWIĄZKI PACJENTA W OŚRODKU

W czasie pobytu w Ośrodku Pacjent zobowiązany jest do :

 1. Całkowitej abstynencji od środków psychoaktywnych zmieniających świadomość.
 2. Poddawania się badaniom na obecność w organizmie alkoholu i badaniom na obecność narkotyków.
 3. Ujawnienia informacji dotyczących aktualnie przyjmowanych leków i dawek oraz ich przekazania personelowi pielęgniarskiemu.
 4. W przypadku chorób przewlekłych pacjent zobowiązany jest do posiadania zapasu leków na czas trwania terapii.
 5. Dbania o higienę osobistą.
 6. Utrzymywania porządku i czystości w pokojach oraz innych pomieszczeniach Ośrodka.
 7. Dbania o sprzęt i wyposażenie Ośrodka oraz udostępnione materiały służące do terapii,

z których korzysta w czasie pobytu w Ośrodku. Ewentualne usterki i awarie sprzętu oraz wyposażenia znajdujących się na terenie Ośrodka powinny być niezwłocznie zgłaszane personelowi. Pacjent ponosi materialną odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone.

 1. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 2. Zgłaszania się po leki do pielęgniarki lub pełniącego dyżur terapeuty w wyznaczonych godzinach  – jeśli leki te są zalecone przez lekarza.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia oraz przestrzegania harmonogramu dnia. Niestawienie się na zajęciach terapeutycznych, mitingu AA, czy zajęciach rekreacyjnych bez uzgodnienia z terapeutą będzie traktowane, jako rezygnacja pacjenta z leczenia.
 4. Wykonywania i dostosowania się do zaleceń personelu związanych z terapią oraz pobytem w Ośrodku.
 5. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania w stosunku do personelu Ośrodka oraz innych Pacjentów, poszanowania godności innych osób oraz niezakłócania procesu terapeutycznego pozostałych uczestników terapii.
 6. Zachowania tajemnicy odnośnie spraw przedstawianych i poruszanych w czasie zajęć terapeutycznych.
 7. Złożenia do depozytu wszystkich wartościowych przedmiotów będących w jego posiadaniu, w tym również sprzętu takiego jak : telefon, laptop, tablet itp., którego używanie jest ograniczone podczas przebywania w Ośrodku.
 8. Zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano dnia następnego.

 

II . PRAWA PACJENTA W OŚRODKU

 

Pacjent przebywający w Ośrodku na leczeniu ma prawo do:

 1. Opieki terapeutycznej.
 2. Konsultacji lekarskiej – lekarza, opieki pielęgniarskiej oraz badań – w zakresie związanym z uzależnieniem, zgodnie z zaleceniem lekarza.
 3. Rozmowy z terapeutą dyżurującym, jeżeli zachodzi taka potrzeba w kwestii omówienia na bieżąco problemów natury psychologicznej, zdrowotnej i osobistej.
 4. Pacjent ma prawo do osobistego lub korespondencyjnego kontaktu z rodziną i osobami bliskimi oraz instytucjami.
 5. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu w jakiejkolwiek formie z osobami bliskimi.
 6. Pacjent ma prawo w każdym momencie zdecydować o przerwaniu leczenia w Ośrodku.
 7. Pacjent ma prawo do zachowania tajemnicy informacji – bez zgody pacjenta nie można udzielać na jego temat żadnych informacji, poza sytuacjami przewidzianymi przepisami prawa.
 8. Pacjent ma prawo do informacji o leczeniu.
 9. W wyjątkowych sytuacjach osobistych – Pacjent ma prawo do ubiegania się o przepustkę u Kierownika Ośrodka.
 10. Pacjent ma prawo oddać do depozytu pieniądze lub inne wartościowe przedmioty na czas pobytu w Ośrodku.
 11. Pacjent został poinformowany, iż ma prawo do bezpłatnego leczenia w placówkach leczenia uzależnień finansowanych przez NFZ.

 

III . OGRANICZENIA W PRAWACH PACJENTA

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Pacjentów wprowadza się ograniczenia, tj.:

 1. Kontrolę trzeźwości od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 2. Kontrolę rzeczy osobistych Pacjenta pod kątem posiadania przez niego alkoholu, narkotyków lub leków psychoaktywnych.
 3. Zakaz spożywania napojów energetycznych.
 4. Korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, oraz innych urządzeń elektronicznych i internetu, dozwolone jest tylko w czasie wolnym od zajęć, w wyznaczonych godzinach tak, aby korzystanie z nich nie powodowało dezorganizacji zajęć, nie zakłócało przebiegu terapii, a także ciszy i spokoju innych pacjentów.
 5. Odwiedziny osób bliskich i rodzin Pacjentów odbywają się w ustalone dni, w wyznaczonym przez Kierownika Terapii czasie tak, aby nie zakłócały harmonogramu terapii oraz komfortu innych Pacjentów przebywających w Ośrodku. W szczególnych uzasadnionych okolicznościach lub na mocy obowiązujących przepisów, którym Ośrodek podlega, Zarząd Ośrodka może wstrzymać odwiedziny pacjentów w Ośrodku.

 

IV . WYKROCZENIA PRZECIWKO REGULAMINOWI

 

Pacjentowi, podczas pobytu w Ośrodku, nie wolno :

 1. Opuszczać terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu.
 2. Wnosić na teren Ośrodka substancji psychoaktywnych.
 3. Używać alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
 4. Używać przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób, zachowywać się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych.
 5. Używać wulgarnego słownictwa oraz niestosownych żartów i dowcipów w stosunku do innych osób.
 6. Utrzymywać kontaktów seksualnych.
 7. Przebywać w pokojach innych osób bez ich wiedzy.
 8. Nie uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych bez ważnego powodu i bez uzgodnienia tego z terapeutą.
 9. Przyjmować gości w godzinach do tego nie wyznaczonych, np. w trakcie zaplanowanych zajęć grupowych lub indywidualnych spotkań z terapeutą.
 10. Palić papierosów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
 11. Posiadać i korzystać z gier – według Rozporządzenia Dz.U.2018.0.165, Ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, do wglądu u Kierownika Ośrodka.
 12. Fotografować oraz nagrywać.
 13. Posiadać przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych dla Pacjenta lub zagrażających bezpieczeństwu innych osób.
 14. Posiadać przy sobie przedmiotów i rzeczy, które przy przyjęciu Pacjenta do Ośrodka zostaną uznane przez personel terapeutyczny jako przeszkadzające w procesie zdrowienia.

 

 

V . KONSEKWENCJE WYKROCZEŃ PRZECIWKO REGULAMINOWI OŚRODKA

 

 1. Natychmiastowe usunięcie Pacjenta z Ośrodka nastąpi na skutek:

– złamania abstynencji od alkoholu lub innych środków zmieniających świadomość,

– wykazania podczas kontroli posiadania przez Pacjenta  alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

– opuszczenia terenu Ośrodka bez wiedzy i zgody personelu terapeutycznego,

– używania przemocy psychicznej, fizycznej lub słownej wobec pozostałych Uczestników Terapii oraz innych osób,   zachowywania się w sposób zagrażający ich bezpieczeństwu oraz w sposób naruszający godność osobistą innych,

– utrzymywania kontaktów seksualnych.

 1. Konsekwencje niestosowania się do pozostałych punktów Regulaminu – od upomnienia,  do zakończenia terapii włącznie –  będą podjęte po rozpatrzeniu danej sytuacji przez zespół terapeutyczny.
 2. O decyzji zespołu terapeutycznego zostają powiadomieni pozostali Pacjenci Ośrodka.
 3. O usunięciu Pacjenta z Ośrodka przed ukończeniem leczenia Ośrodek powiadamia rodzinę Pacjenta, o ile Pacjent wyrazi na powyższe zgodę, składając w tym zakresie pisemne oświadczenie.

 

VI . POZOSTAŁE POSTANOWIENIA REGULAMINU

 

 1. W przypadku zniszczenia przez Pacjenta mienia Ośrodka – sprzętu lub wyposażenia na skutek świadomego działania lub zaniedbania, ponosi on odpowiedzialność materialną w pełnej wysokości.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i inne cenne przedmioty Pacjenta, które nie zostały oddane przez niego do depozytu.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Pacjenta, które pozostawił on w Ośrodku po zakończeniu Terapii i pobytu w Ośrodku.
 4. Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółki i obowiązuje od dnia zatwierdzenia do odwołania.
 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zasad obowiązujących w Ośrodku, prosimy o kontakt z personelem.
Dbamy o Wasze bezpieczeństwo -Testy COVID-19
Wszystkim naszym pacjentom przeprowadzamy testy na COVID-19